Över­tolk­ning av uttalande av Lööf

Öppnade An­nie Lööf för att regera till­sam­mans med Ste­fan Löfven? Spe­ku­la­tionerna om det har varit om­fat­tan­de i so­ci­ala me­di­er ef­ter en in­ter­vju i Dagens Nyheter.
An­nie Lööf pressas av in­ter­vju­a­rna om hur myc­ket hon kan kom­pro­missa ef­ter valet. Och som cen­ter­par­tister näs­tan all­tid gör, be­tonar hon hur vik­tigt det är för en po­li­ti­ker att kun­na kom­pro­missa, att nå re­sul­tat. Där­med knyter hon an till sin fö­re­gång­a­re och fö­re­bild Thor­björn Fälldin, som ofta citerade sin fa­vo­rit­poet Bir­ger Nor­mans dikt ”Renhännren”, som handlade om att för att nå re­sul­tat måste kan vara be­redd att smutsa ned händerna. Just så ut­trycker sig An­nie Lööf.
Men hon säger egent­li­gen in­gen­ting an­nat än hon sagt ti­digare: ”Be­höver en al­li­ans­re­ger­ing ökat stöd så måste vi sätta oss vid ett bord till­sam­mans över block­gränserna med sos­sarna och Mil­jö­par­ti­et”. Det visar att hon inte ser Cen­ter­par­ti­et som koalitionspartner till S. Det är breda överenskommelser av den typ som ener­gi­upp­gö­rel­sen, för­svars­överenskommelsen och flera andra som träffats un­der in­ne­va­ran­de man­dat­pe­ri­od hon tänker på.
An­nie Lööf har ju ti­digare, i par­ti­le­dar­de­batter i riks­dagen, för­sökt få svar från Ste­fan Löfven om han kan tänka sig att ac­cep­tera och sam­ar­beta med en al­li­ans­re­ger­ing i nå­got läge. Det är den tanken An­nie Lööf nu följer upp med sitt re­so­ne­mang om att det kan be­hövas breda sam­ar­be­ten i riks­dagen ef­ter valet, om inte ett block får en egen sta­bil ma­jo­ri­tet. Det finns det in­gen­ting i dag som tyder på.
Ge­nom sin be­to­ning av an­svars­ta­gan­de full­följer An­nie Lööf en god tra­di­ti­on inom Cen­ter­par­ti­et. Väl­ja­rna har an­led­ning att för­vänta sig att par­tierna för­söker nå re­sul­tat och ge­nom­fö­ra be­slut, även om de par­la­men­ta­riska för­ut­sätt­ningarna är svåra.
Men det be­tyder inte att An­nie Lööf öppnat för re­ge­rings­sam­ver­kan med Ste­fan Löfven. Den tolk­ningen är hit­tills bara öns­ke­tän­kan­de hos som­li­ga.

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar