Mil­jö­re­la­te­rade hot de största en­ligt WEF

World Eco­nom­ic Forum ordnar inte bara ett stort möte i Da­vos var­je vin­ter. Or­ga­ni­sa­tionen ägnar sig ock­så åt forsk­ning och fram­tids­stu­dier.
In­för årets års­mö­te i Da­vos togs bland myc­ket an­nat en rap­port om glo­bala risker fram. Även den­na eko­no­miskt in­riktade or­ga­ni­sa­tion fram­håller mil­jö­risker som de mest san­no­lika.
Störst risk det kommande året är det för ext­re­ma vä­der­hän­del­ser och na­tur­ka­ta­strofer, en­ligt rap­porten. Där­ef­ter kommer cy­ber­at­tack­er och data­be­drä­ge­rier. Där­ef­ter, på femte plats, kommer miss­lyc­kan­de med att an­passa världen till kli­mat­för­änd­ringen. På sjunde plats kommer mil­jö­ka­ta­strofer skapade av män­ni­skan.
Fyra av de sju mest san­no­lika riskerna för stora ka­ta­strofer har allt­så med mil­jön att göra och vårt sätt att ex­plo­a­tera mil­jön.
När WEF-rap­porten rankar de hot som kan få störst kon­se­kvenser kommer mass­för­stö­rel­se­va­pen överst på lis­tan. Ett kärn­va­pen­krig är nå­got mind­re osan­no­likt nu än för någ­ra år se­dan och skulle na­tur­ligt­vis få oer­hörda kon­se­kvenser. Men där­ef­ter kommer fyra di­rekt mil­jö­re­la­te­rade kriser – ext­re­ma vä­der­hän­del­ser, na­tur­ka­ta­strofer, kli­mat­för­änd­ringen och vat­ten­kriser. Ef­ter cy­ber­at­tack­er kommer yt­ter­li­ga­re två mil­jö­re­la­te­rade kriser – livs­me­dels­kriser och minskande bio­lo­gisk mång­fald.
Det här visar att kli­mat- och mil­jö­hoten måste tas på största all­var – i alla länder. Som WEF ock­så slår fast: alla måste sam­ar­beta.
Yng­ve Sunesson

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar