Försvarsmakten be­höver mer pengar. Foto: TT

Vad får för­svaret kosta?

Ned­rust­ningen un­der 1990-talet och bör­jan av 2000-talet gick för långt. Ef­ter Ryss­lands an­grepp på Ge­or­gi­en 2008 och senare oc­ku­pa­tionen och an­nek­te­ringen av Krim och ag­gres­sionen i öst­ra Ukrai­na är den sä­ker­hets­po­li­tiska si­tua­tionen i Europa helt an­nor­lunda än de första åren ef­ter murens fall.
Den ned­rust­ning som då ge­nom­fö­rdes i så­väl Ryss­land som i stort sett alla eu­ro­pe­is­ka länder har den senaste tiden vänts till sin mot­sats. Nu ses Ryss­land som hot­fullt och pres­i­dent Putin har visat att mi­li­tära me­del mot grann­länder inte är otänk­bara.
Även i Sverige har nu en viss åter­upp­rust­ning börjat i de senaste för­svars­be­sluten. Men be­tyd­ligt mer krävs, om de mi­li­tära le­da­rna ska kun­na utlova att Sverige har nå­gon läng­re mot­stånds­kraft vid ett an­grepp.
På fre­dagen pre­sen­terade Försvarsmakten en pers­pek­tiv­stu­die med tids­ho­ri­sonten 2035, allt­så flera år bort­om näs­ta för­svars­be­slut. Till dess be­hövs mer än för­dubblat för­svars­an­slag, om de krav som ses som mi­li­tärt nöd­vän­diga ska upp­fyllas.
I tis­dags lade rege­ringens sär­skilde ut­re­da­re om för­svars­maktens lång­sik­tiga ma­te­ri­al­be­hov fram sin rap­port. Det för­ut­sätter ock­så stora ny­in­ves­te­ringar de nä­rmaste åren ef­ter 2020, när det gällande för­svars­be­slutet löper ut. I stora drag stämmer hans be­döm­ningar över­ens med för­svarets pers­pek­tiv­stu­die.
En­ligt pers­pek­tiv­stu­dien handlar det ex­em­pel­vis om dub­belt så många Jas-plan som hit­tills är be­slutade – 120 plan istäl­let för 60. Det handlar om 24 ytstridsfartyg (nu finns bara någ­ra få), och sex ubåtar (nu finns fyra). Per­so­nal­be­hovet för­ut­sätts mer än för­dubblas från dagens cir­ka 50 000 till 120 000 per­soner. I pengar handlar det om att dagens 53 mil­jarder höjs till kan­ske 115 mil­jarder.
Det här blir nå­got att bita i för för­svars­be­red­ningen, som helst ska enas. Att för­svaret be­höver stärkas är otve­ty­digt, men i de sats­ningar som nu krävs måste ändå göras hårda pri­ori­te­ringar.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar