Det går åt rätt håll – men has­tig­heten måste öka

Sverige ser inte ut att klara riks­dagens kli­mat­mål. För­ra året minskade väg­tra­fikens kol­di­ox­id­ut­släpp med bara två pro­cent, och det krävs mer om målet att minska ut­släppen med 70 pro­cent mel­lan år 2010 och 2030.
Ändå kommer hela tiden po­si­tiva ny­heter både i Sverige och i världen. Sverige är se­dan länge ledande i Europa för att byta ut fos­sil die­sel och ben­sin mot mer mil­jö­vän­liga al­ter­na­tiv.
Bio­die­seln slog re­kord för­ra året med 19.5 TWh, vil­ket var en ök­ning med över tio pro­cent. To­talt svarar nu bio­driv­me­del för över en fem­te­del av allt driv­me­del, sett till ener­gi­in­ne­håll. Fram­för­allt handlar det om HVO-die­sel.
Sam­ti­digt fort­sätter vind­kraften att öka. För­ra året god­kändes in­ves­te­ringar på 20 mil­jarder kro­nor i vind­kraft. Näs­tan 700 nya vind­kraft­verk pla­neras till de 3 500 som finns i Sverige re­dan. Målet är 100 pro­cent för­ny­bar el 2040, då det sis­ta kärn­kraft­verket väntas ha stängts.
Det är inte bara i Sverige som ener­gi­sats­ningarna allt­mer handlar om för­ny­bart. I Ja­pan, som fram till Fukushimakatastrofen var oer­hört be­ro­en­de av kärn­kraft, har po­li­ti­ken lag­ts om. Målet nu är att öka den gröna ener­gi­an­delen från 14 pro­cent i dag till 22-24 pro­cent 2030.
Men det räc­ker inte en­ligt en rap­port som Ja­pans ut­ri­kes­mi­nis­ter Taro Kono ini­tie­rat. ”Det är up­pen­bart att Ja­pan ligger ef­ter”, slår rap­porten fast och Kono vill öka takten i om­ställ­ningen till grön ener­gi – pre­cis som även Sverige måste göra.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar