Gud­run Schyman tror på FI i valet. Foto: TT

FI ökar inte

Ef­ter metoo och det ökande in­tres­set för jäm­ställd­hets­frå­gor borde FI ha ökat i opi­ni­onen. In­för par­tiets kon­gress i Malmö un­der den gångna helgen låg stödet kvar på drygt två pro­cent. Gud­run Schyman me­nar att par­tiet inte haft som syf­te att läg­ga be­slag på metoo, vil­ket i och för sig är lov­värt. Men det är svårt att tänka sig att Schyman och hennes ny­valda medpartiledare Gita Nabavi inte är be­svi­kna över att stödet inte växer un­der en fe­mi­nis­tisk väc­kel­se.
An­talet med­lemmar sjunker dess­utom. Se­dan 2014 har de tappat 16 500; nog för att göra vil­ken par­ti­le­da­re som helst ned­sla­gen. Schyman re­kry­terade 22 000 nya med­lemmar på någ­ra må­nader ge­nom att hålla ett slags po­li­tiska tupperwarepartyn, hem­ma hos folk, där hon för­kla­rade sin syn på hur allt hänger ihop: ra­sism, ojäm­ställd­het och funkofobi.
Inre kon­flikt har upp­stått kring FI:s riks­dags­lis­tor. Of­fi­ci­ella ta­les­per­soner har hamnat på icke-val­bar plats. Tänket är att prio­ri­tera rep­re­sen­ta­tion och iden­ti­tets­po­li­tik. Om det är en bra idé el­ler inte får vi reda på i val­rö­rel­sen. Många har åsikter om saken, men om det går hem hos po­ten­ti­ella FI-väl­ja­re med iden­ti­tet före per­son, så var det be­vis­li­gen en bra idé, trots tro­tjä­na­res be­svi­kel­se.
På den ljusa si­dan har an­delen män i FI ökat från 15 till 25 pro­cent. Kan­ske kan man lyckas bättre med att plocka upp mäns käns­lor kring metoo. De flesta män vill inte hel­ler vis­tas i mil­jöer där trakasserier och svinpälseri ac­cep­teras. De mil­jöerna gynnar bara för­ö­va­rna.
Mo­de­rata kvin­nors Ul­ri­ka Schen­ström har rätt i att öv­riga par­tier har miss­lyc­kats med att plocka upp käns­lorna ef­ter metoo.
Möj­ligt­vis har Gud­run Schyman en bril­jant plan för FI som vi ännu inte känner till. Men för en lek­man är det för­vånande att FI inte dragit nytta av den re­vo­lu­tio­nära stäm­ningen. I senaste mät­ningen från Ipsos är Mil­jö­par­ti­et nere på tre pro­cent. Om FI inte kan locka någ­ra av de­ras be­svi­kna väl­ja­re har de stora pro­blem.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du att det är rätt att införa tiggeriförbud?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar