Valrörelsedebatter i re­gi­on­full­mäk­tige

Den stundande val­rö­rel­sen märktes av un­der re­gi­on­full­mäk­tiges möte på tis­dagen. Den ut­dra­gna pro­cessen med en ny upp­hand­lings­po­li­cy, åter­re­mit­terad från re­gi­on­full­mäk­tige en gång ti­digare och så även i re­gi­on­sty­rel­sen före nyår, skulle nu leda till be­slut.
Tonen i de­batten om olika for­mu­le­ringar blev dock mer hög­ljudd och de­batten blev läng­re än väntat, och det kan bara för­klaras med att det är val i höst.
Sty­ret med S och MP fort­satte, som i ti­digare ver­sioner, att fö­re­slå att alla som vill del­ta i upp­hand­lingar ska följa kol­lek­tiv­av­tal, me­dan Alliansen med hän­vis­ning till ti­digare rätts­liga ut­slag ville ställa krav på kol­lek­tiv­av­tals­liknande vill­kor. Att Sty­ret med­ve­tet tog risken att få bak­läxa av högre in­stans be­kräftades av Jo­a­kim Sandell (S), som i ett in­lägg hän­visade till att en rätts­lig in­stans får pröva det. Där­med tar det, om ären­det blir över­klagat vil­ket är san­no­likt, yt­ter­li­ga­re många må­nader in­nan en ny upp­hand­lings­po­li­cy är på plats.
Även frå­gan om att ställa mil­jö­krav i nivå med svensk lag blev det strid om, och nå­got för­vånande vägrade Mil­jö­par­ti­et med An­ders Åkesson i spetsen gå med på det kravet från Alliansen.
Det andra ären­det där det blev en ti­dig val­de­batt gällde att am­bu­lans­sjuk­vården i dis­trikt två (Mellanskåne med bland an­nat Lunds och Lands­kro­na kom­muner) ska ske i re­gi­onens egen regi från 2020. Det för­sla­get lad­es fram trots att övertagandet skedde för bara ett år se­dan, trots att ingen ut­vär­der­ing gjorts och trots att Anna-Lena Hogerud (S) be­tygade att den nu­va­ran­de ent­re­pre­nören Sa­ma­riten sköter sin upp­gift bra utan att Sty­ret har nå­got att an­märka på.
Enda mo­tivet för att nu gå fram med för­sla­get att ta över i re­gi­on­regi, till en be­tyd­ligt högre kost­nad, kan vara att Sty­ret lik­som S och MP på na­tio­nell nivå av ideo­lo­giska skäl inte vill ha pri­vata ent­re­pre­nörer inom vård­sek­torn. Det är be­klag­ligt för fram­för allt de skånska pa­ti­enterna och skat­te­be­ta­la­rna. Ef­ter åter­re­miss blir det ny de­batt, som nog alla vill ha in­för val­rö­rel­sen.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar