EU-fis­ke i Västsaharas vat­ten är inte lag­ligt

EU-bryter mot lagen när fis­ke tillåts i västsahariska vat­ten inom ramen för av­talet med Ma­roc­ko. Det har EU-dom­stolen nu kommit fram till. Dom­slutet pub­li­cerades på Västsaharas na­tio­nal­dag den 27 feb­ru­a­ri. Om det var en tan­ke el­ler en till­fäl­lig­het har inte sagts.
Dom­stolen har en gång ti­digare kommit fram till sam­ma ställ­nings­ta­gan­de om ett ti­digare av­tal.
Väst­sa­ha­ra oc­ku­peras av Ma­roc­ko se­dan 1975, allt­så i mer än 40 år. Att Ma­roc­ko inte har nå­gon lag­lig rätt till Västsaharas ter­ri­to­ri­um har slagits fast av FN. Ändå har EU:s av­tal med Ma­roc­ko inte ute­slutit att till­gångar i Väst­sa­ha­ra kan ut­nyttjas.
Bara om det västsahariska folket ger sitt sam­tyc­ke kan ett så­dant av­tal god­kännas, men västsaharierna får inte ha nå­gon egen me­ning un­der Ma­roc­kos oc­ku­pa­tion.
Utan att av­vakta EU-dom­stolens ut­slag har kom­mis­sionen börjat för­handla om ett nytt av­tal, som ska ta över ef­ter det som går ut den 30 juni i år. Sverige har ti­digare var­je gång mot­satt sig att av­tal sluts med Ma­roc­ko som om­fattar även Väst­sa­ha­ra, och har även nu mot­satt sig att fis­ke­av­talet förnyas, om inte västsahariernas rätt re­spek­teras. Men Sverige stod en­sam om den upp­fatt­ningen.
Att EU-kom­mis­sionen struntar i folk­rätten är upp­se­en­de­väc­kan­de.
Många svenska (och även andra) EU-par­la­men­ta­ri­ker har en­ga­ge­rat sig i frå­gan. De kan stoppa ett av­tal om de får med sig en ma­jo­ri­tet, efter­som det måste god­kännas av par­la­mentet.
Yng­ve Sunesson

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar