Kraft­tag be­hövs mot an­ti­bio­ti­ka­re­si­stensen

Den över­dri­vna an­vänd­ningen av an­ti­bio­ti­ka har länge varit un­der lupp i de­batten. Men i de flesta länder har det hänt all­de­les för lite.
Fort­fa­ran­de an­vänds i många EU-länder, och i de flesta av världens länder, an­ti­bio­ti­ka i djur­upp­föd­ningen som me­del för att öka till­växten. An­ti­bio­ti­ka blandas i fo­der för att und­vika sjuk­domar när djuren pressas att växa snabbare än de egent­li­gen tål.
Sverige har lägst an­ti­bio­ti­ka­an­vänd­ning inom djur­upp­föd­ningen i EU. Här an­vänds den bara vid sjuk­dom och för­skriv­ningen är re­strik­tiv. Danmark an­vänder näs­tan fyra gånger så myc­ket, Tysk­land an­vänder 15 gånger så myc­ket och värs­tingen Cy­pern mer än 30 gånger så myc­ket an­ti­bio­ti­ka till djur.
Ef­fekterna börjar synas allt tyd­ligare. Allt fler bak­te­rier har blivit re­si­stenta mot de an­ti­bio­ti­ka­typer som finns, och forsk­ningen hinner inte ut­veckla nya me­di­ciner lika snabbt som re­si­stensen ut­vecklas.
Fö­re­komsten av antibiotikaresistenta tarm­bak­te­rier hos höns i Ru­mä­ni­en och Cy­pern oroar nu EU-myn­dig­heterna. Om den­na re­si­stens skulle föras vidare till smitta som drabbar män­ni­skor skulle det inte finnas an­ti­bio­ti­ka att sätta in. Då kan även i dag lind­riga åkom­mor leda till döden.
Det finns ingen an­led­ning till pa­nik än, men väl att välja vil­ket land kött kommer ifrån (vil­ket svenskarna i ökad ut­sträck­ning gör).
Alla EU-länder måste för­mås stoppa den slent­ri­an­an­vänd­ning som sker till djur.
Yng­ve Sunesson

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar