Re­gi­on­rådet Hen­rik Fritzon (S) fick hård kri­tik. Ar­kiv­bild

Hård re­vi­sors­kri­tik

Re­gi­on Skånes misskötta ekonomi de­bat­teras i re­gi­on­full­mäk­tige en gång om året, i sam­band med att års­re­do­vis­ningen ska god­kännas och re­vi­sorernas rap­port ska dis­ku­teras. Det var dags i går.
Re­vi­sorerna går inte så långt att de fö­re­slår att an­svars­fri­het ska vägras, men kri­tiken är hård, helt be­rät­ti­gat. ”Re­gi­onen har un­der en följd av år re­do­visat re­sul­tat som inte är för­en­liga med god eko­no­misk hus­håll­ning”, skriver re­vi­sorerna och kri­ti­serar ”bristerna i den eko­no­miska styr­ningen”.
När re­gi­on­rådet Hen­rik Fritzons (S) avvisar kri­tiken för att re­vi­sorerna skulle ha miss­upp­fattat sin upp­gift ge­nom att kri­ti­sera re­gi­on­full­mäk­tige fast­ställda bud­get har han allt­så fel. Det är re­gi­on­led­ningens brist på åt­gärder för att få ekonomin i ba­lans som får kri­tik.
Det gäller så­väl re­gi­on­sty­rel­sen som sjuk­vårds­nämnderna, som kri­ti­serades av re­vi­sionens ord­fö­ran­de Lars-Erik Lövdén (S) för att inte ha vid­tagit till­räck­liga åt­gärder för att komma till­rät­ta med de växande un­der­skotten och för att ”bristerna i den eko­no­miska kon­trollen är be­ty­dan­de”.
Bir­te Sandberg (C) pekade gans­ka sent i de­batten på att ekonomin var ”dopad” med 920 mil­joner i högre in­täkter (skatter och stats­bi­drag) än bud­ge­terat. Ändå klarade inte re­gi­onen sitt re­sul­tat­mål utan hamnar un­der den pro­cent som det skulle varit ge­nom för hög kost­nads­ut­veck­ling.
Det lång­sik­tiga målet på två pro­cents över­skott är långt bor­ta. Att Re­gi­on Skåne, en­ligt re­vi­sorerna, har en so­li­di­tet som är ”bland de all­ra lägsta i landet” och in­ne­bär ett mi­nus­ka­pi­tal, borde ock­så för­an­leda re­gi­on­sty­rel­sen att ta ett hårdare grepp om ekonomin.
De­batten var stund­tals hård, trots att op­po­si­tionen är med­an­sva­rig för re­sul­tatet ge­nom att ha kommit med många för­slag till både be­spa­ringar och sats­ningar un­der året. Ändå skulle det, som re­gi­on­rådet An­ders Åkesson (MP) ef­ter­lyste, be­hövas mer sam­ver­kan mel­lan par­tierna för att klara ekonomin och verk­sam­heten.

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar