Rätts­sä­ker­het krav även för icke-svenskar

Rege­ringen (S+MP) vill ge po­lisen rätt att ta fing­er­av­tryck och kropps­vi­si­tera vid så kallad inre ut­län­nings­kon­troll. Det är in­gri­pan­de och in­teg­ri­tets­krän­kan­de åt­gärder. Där­för pro­te­sterar Ju­sti­tie­om­buds­mannen och Ju­sti­tie­kans­lern mot rege­ringens för­slag.
Po­lisen vill ha ännu mer in­gri­pan­de möj­lig­heter som DNA-prov och rätt att tömma mo­bil­te­le­foner på data. Utan att det finns brotts­miss­tan­ke är det allt­för in­gri­pan­de metoder.
In­vänd­ningarna från JK och JO, lik­som var­ningarna från Röda Korset och Diskrimineringsombudsmannen om att de nya reglerna ris­kerar att öka otrygg­heten hos alla med ut­ländsk bak­grund, för­tjänar att tas på all­var. För­sla­gen be­höver ana­ly­seras bättre in­nan de ge­nom­förs.
Att det finns per­soner i Sverige utan up­pe­hålls­till­stånd, an­tin­gen de kommit hit för att jobba svart el­ler de gömt sig ef­ter att ha fått avvi­snings- el­ler ut­vis­nings­be­slut, är ett pro­blem. Där­för be­höver po­lisen ge­nom­föra iden­ti­tets­kon­troller av miss­tänkta per­soner.
Men rätts­sä­ker­het måste gälla även för icke-svenskar. Bara för att man inte har ett ty­piskt svenskt ut­se­en­de och kan­ske glömt sin le­gi­ti­ma­tion ska man inte be­höva ac­cep­tera att ut­sättas för kropps­vi­si­ta­tion el­ler tas med till en po­lis­sta­tion för att lämna fing­er­av­tryck. JK:s och JO:s in­vänd­ningar måste tas på all­var av rege­ringen, in­nan nya re­gler in­förs.

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar