Över­vak­nings­sam­häl­let är inte bara Face­book

Goo­gle och Face­book är gi­gan­tiska fö­re­tag som på­verkar al­las våra liv. De senaste vec­korna har de för första gången på all­var ifrå­ga­satts brett.
Det började med att Goo­gle un­der lång tid lät en an­ti­se­mi­tisk lista på per­soner med ju­disk bak­grund hamna överst när man sökte på För­in­tel­sen. Av­slö­jan­det att per­son­upp­gifter från Face­book an­vänts av Cambridge Analytica för att driva val­kam­panj till för­mån för Donald Trump väckte ännu mer ilska hos många.
Nu är de flesta med­ve­tna om att de­ras per­son­upp­gifter han­teras av Face­book som fö­re­taget vill, utan möj­lig­heter för den en­skilda att kon­trol­lera det.
Att fö­re­tag har till­gång till en stor mängd in­teg­ri­tets­käns­liga upp­gifter är nå­got nytt. Det brukar vara staten.
Det är det – ock­så – även om EU:s nya data­di­rek­tiv GDPR ska värna in­te­gri­teten.
Nå­got så­dant di­rek­tiv finns inte i Kina. Tvärt­om. Där har staten, det vill säga kom­mu­nist­par­tiet, per def­i­ni­tion rätt till all in­for­ma­ti­on om den en­skilde.
2020 kommer mer än en halv mil­jard över­vak­nings­ka­me­ror att ha in­stal­lerats i Kina. De kommer att ha den senaste tek­niken för an­sikts­-igen­kän­ning, vil­ket gör att ingen ki­nes se­dan kan röra sig ano­nymt, om staten vill kon­trol­lera nå­gon.
Ar­gu­mentet för att an­vända tek­niken är att det är be­kvämt. An­sik­tet kan fun­gera som bil­jett.
Tek­niken lär komma även hit. Vill vi det?
Till skill­nad från ki­neserna kan vi välja.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar