Stock­holms­fix­er­ing­en är far­lig

Det finns bak­si­dor med ur­ba­ni­se­ringen, er­känner nu – hör och häpna – Stock­holms han­dels­kam­ma­re.
I en rap­port med ti­teln ”Bilden av Stockholm” kon­sta­teras att män­ni­skor som bor utan­för Stockholm an­ser att mot­sätt­ningarna mel­lan stad och land, fram­för allt mel­lan hu­vud­sta­den och resten av landet, ökar. Det har gett han­dels­kam­ma­ren en tan­ke­stäl­la­re.
Många tycker att staden Stockholm är vac­ker och har bra ut­bud av kul­tur och nö­jen, af­färer och re­stau­ranger. Men det finns en ut­bredd skep­sis mot kon­cen­tra­tionen av den po­li­tiska, eko­no­miska och me­di­ala makten till Stockholm, kon­sta­terade han­dels­kam­ma­rens när­ings­po­li­tiske ex­pert Fred­rik Torehammar när han pre­sen­terade rap­porten på ett se­mi­na­ri­um.

Det är vik­tigt att in­sikten om att Stock­holms do­mi­nans är skad­lig för Sve­ri­ges ut­veck­ling nu nått även det vik­tiga makt­cent­rum som Stock­holms han­dels­kam­ma­re är. Det inger hopp om att nå­got verk­li­gen kan för­ändras.
En an­nan rap­port, visar hur Stock­holms­do­mi­ne­rad me­die­bilden av Sverige är. Två jour­na­lister, Ca­mil­la Jara och Lisa Johansson, har un­der­sökt hur de fyra största svenska tid­ningarna, Dagens Nyheter, Af­ton­bla­det, Ex­pressen och Svenska Dagbladet som alla ges ut i Stockholm, speglar Sverige utan­för hu­vud­sta­den. Efter­som de fyra stor­stads­tid­ningarna, som gär­na vill kalla sig riks­tid­ningar, ock­så starkt på­verkar den riks­po­li­tiska agen­dan och ny­heterna i ra­dio och tv är bilden i de fyra tid­ningarna särskilt vik­tig.
Det som rap­por­teras från Sverige utan­för Stockholm i de fyra tid­ningarna handlar om brott och olyc­kor och om sport. 84 pro­cent av allt som skrivs om landet utan­för hu­vud­sta­den handlar om det.
Po­li­tik och kul­tur utan­för Stockholm får två pro­cent av ut­rym­met och ekonomi fyra pro­cent.

Den som bara läser Stock­holms­tid­ning­ar­na (och det­sam­ma gäller för ny­heterna i så­väl SVT som TV4) får allt­så en myc­ket skev bild av vad som händer i landet. Män­ni­skor från Skåne, När­ke el­ler Halland känner inte igen sig i att 66 pro­cent av livet handlar om brott och olyc­kor.
Hur des­sa fö­re­tag driver sin ny­hets­för­med­ling kan ingen lägga sig i mer än de­ras lä­sa­re. Där­emot kan högre krav ställas på SVT som pub­lic ser­vi­ce­fö­re­tag.
Krav kan och bör ock­så ställas på po­li­ti­ken att minska klyf­torna mel­lan Stockholm och resten av landet och mel­lan stad och land.
Stock­holms han­dels­kam­ma­re har i sin rap­port fle­ra för­slag som i stort sett över­ens­stämmer med vad Hela Sverige ska leva kräver! Ex­em­pel­vis före­lås en re­for­me­ring av det kom­mu­nala skat­te­ut­jäm­nings­sy­stemet (istäl­let för att av­skaffa det vil­ket varit ett Stock­holms­krav ti­digare), de­cen­tra­li­ser­ing av makt till kom­munerna och att of­fent­lig ser­vi­ce upp­rätt­hålls i hela landet.

Många po­li­tiska par­tier har den senaste tiden upp­märk­sammat lands­bygden mer än ti­digare. Till­sam­mans med ökad med­ve­ten­het i när­ings­livet i Stockholm och om me­di­ernas slag­si­da kan kan­ske en verk­lig för­änd­ring av lands­bygdens vill­kor komma till stånd.
Det är vik­tigt, för fixe­ringen vid Stockholm och den växande klyf­tan är far­lig för sam­man­håll­ningen i landet.

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar