Hässlehem är ett av fem kommunala bolag i Hässleholm.

Öppna bo­lagen mer

En ovan­lig fråga har flammat upp i Häss­le­holm. Det gäller när­va­ro­rätten på kom­munens bo­lags­stäm­mor.
Att vara med på en bo­lags­stäm­ma med bara en äga­re är inte spännande. Det går nor­malt på någ­ra mi­nuter.
När­va­ro- och ytt­ran­de­rätt på en bo­lags­stäm­ma har näm­li­gen bara äga­rna och sty­rel­sen, om inte bo­lags­stäm­man be­slutar an­nor­lunda el­ler nå­got an­nat stadgas i bo­lags­ord­ningen. Men det är säll­synt. För inte länge se­dan var det ingen själv­klar­het ens på de stora börs­bo­lagens stäm­mor att pressen hade till­trä­de, än mind­re andra icke ak­tie­ä­ga­re.
Ak­tie­ä­ga­re i de kom­mu­nala bo­lagen är inte alla kom­munens med­bor­ga­re, även om de in­di­rekt kan sägas vara det. Det är bara kommunen som ju­ri­disk per­son som är äga­re, och en­bart det om­bud som kom­mun­full­mäk­tige väljer fö­re­träder äga­ren på bo­lags­stäm­man. Där­ut­över har kom­mun­sty­rel­sen när­va­ro­rätt, i många kom­muner hela kom­mun­full­mäk­tige.
Se­dan någ­ra år gäller of­fent­lig­hets­prin­cipen de kom­mu­nala bo­lagen på sam­ma sätt som an­nan kom­mu­nal verk­sam­het. Att gömma ären­den i ett bo­lag går allt­så inte nu­me­ra. Men när­va­ro­rätt för med­bor­ga­rna gäller bara i det di­rekt­valda kom­mun­full­mäk­tige. Inte hel­ler där har med­bor­ga­rna ytt­ran­de­rätt (an­nat än un­der den sär­skilda frå­ge­stund som ibland ordnas).
För­sök med när­va­ro­rätt även på nämndernas sam­man­trä­den gjordes i en del kom­muner när den möj­lig­heten in­fördes. Det blev ingen suc­cé. Inga med­bor­ga­re dök nor­malt upp för att lyssna.
Det skulle vara än mind­re in­tres­sant på en bo­lags­stäm­ma. Information in­för bo­lags­stäm­morna kan hell­re ges vid nå­got kom­mun­full­mäk­ti­ge­mö­te. I kom­bi­na­tion med all­män­hetens frå­ge­stund skulle även med­bor­ga­rna då ges chans att yttra sig.
Det är inte på en bo­lags­stäm­ma som de spännande be­slu­ten tas. Där­för är det po­äng­löst att göra bo­lags­stäm­morna pu­blika. Det är på andra sätt de kom­mu­nala bo­lagen kan och bör bli mer öppna mot all­män­heten.

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar