Ung­ern fort­sätter mot auk­to­ri­tärt sty­re

Pre­mi­är­mi­nis­ter Victor Orbán be­håller sin ab­so­luta ma­jo­ri­tet ef­ter sön­dagens par­la­ments­val, trots att val­del­ta­gan­det blev ovän­tat högt (näs­tan 70 pro­cent) vil­ket väntades gynna op­po­si­tionen.
Men op­po­si­tionen är för splittrad och Orbán har kun­nat ut­forma val­sy­stemet så det gynnar honom och hans nationalkonservativa par­ti Fidesz max­i­malt, så även utan ma­jo­ri­tet bland väl­ja­rna får han den ef­ter­strävade två tred­je­dels­ma­jo­ri­teten i par­la­mentet så han kan ändra kon­sti­tu­tionen på egen hand.
Det var en del­vis be­kläm­man­de val­rö­rel­se som fö­re­gick valet. Orbán ägnade sig helt åt att skrämmas med in­vand­ring, spe­ci­ellt av mus­limer. Med den näs­tan to­tala kon­troll han skaffat sig över me­di­erna, särskilt tv, kun­de op­po­si­tions­par­tierna inte få ut sina kri­tik mot Orbán för kor­rup­tion. Näst största par­ti blev höger­na­tio­na­lis­tiska Jobbik med 20 pro­cent. Den ti­digare pre­mi­är­mi­nis­ter Fe­renc Gyurcsánys par­ti, med so­ci­al­de­mo­kra­tisk pro­fil, fick bara drygt fem pro­cent me­dan det gröna par­tiet LMP fick knappt sju pro­cent.
Att Orban kan fort­sätta i ab­so­lut makt­ställ­ning be­tyder att han kan full­följa för­föl­jel­sen av män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tioner och andra obe­ro­en­de or­ga­ni­sa­tioner, bland an­nat ge­nom att klassa alla som får eko­no­miskt stöd från andra länder som ”ut­länds­ka agenter” och kräva ”skatt” från dem.
Rätts­vä­sen­det och me­di­erna är re­dan un­der kon­troll av Orbán vil­ket in­ne­bär att de­mo­kra­tin i prak­tiken är be­gränsad i lin­je med Orbáns egen am­bi­ti­on att skapa en il­li­be­ral stat. Det är det­ta land som pekats ut som ide­al­land för Sverigedemokraterna.
För EU un­der­lättas inte de fort­satta för­söken att forma en ge­men­sam mi­gra­tions- och flyk­ting­po­li­tik. Orbáns mot­stånd mot in­vand­ring har hit­tills bloc­kerat andra EU-länders för­sök att få till stånd en bättre för­del­ning av de flyk­tingar som kommer till främst Grek­land och Ita­li­en, där tio­tu­sen­tals fastnar i vän­tan på asyl­pröv­ning och möj­lig­heter till en fram­tid i fri­het.

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar