Alliansen visade enig­het om sko­lan. Foto: TT

Är yr­kes­sko­la lös­ningen?

Över 17 pro­cent av eleverna lämnar grund­sko­lan utan att vara be­hö­riga att fort­sätta på gym­na­si­et. Det är ett av sko­lans grund­läg­gan­de pro­blem.
35 pro­cent av ung­domarna går inte klart gym­na­si­et. An­tin­gen hoppar de av el­ler slutar de utan ex­a­men. Hälften av dem har börjat på nå­got in­tro­duk­tions­pro­gram, och bara få av dem som gör det kommer ut från sko­lan med en fär­dig ut­bild­ning.
Det är ingen tve­kan om att sko­lan har pro­blem. Att så många miss­lyc­kas är det största. Där­för är det bra att Alliansen för­söker hitta sätt att möta pro­blemen. Men del­vis är det bara mer av vad som ti­digare fö­re­slagits och in­fört, del­vis är det att för­söka med nå­got som fun­gerade för länge se­dan men som kan­ske inte är lika gång­bart i dag.
Det senare gäller hu­vud­för­slaget i går, att in­föra en två­å­rig yr­kes­sko­la för dem som inte har gym­na­sie­be­hö­rig­het från grund­sko­lan.
Det är na­tur­ligt­vis bättre för den här elev­gruppen att få en yr­kes­ut­bild­ning än att tvingas in i gym­na­si­ets in­tro­duk­tions­pro­gram och fort­sätta miss­lyc­kas. Kan yr­kes­sko­lan ge eleverna en ut­bild­ning som gör att de kan få jobb (och kan­ske senare i livet kan in­tres­seras för vi­da­re­ut­bild­ning) är det bra.
Där­för kan yr­kes­sko­lan vara värd att pröva, men att tro att för­sla­get löser alla pro­blem vore fel. Frå­gan är ock­så vil­ka jobb som ung­domarna ska ut­bildas för. ”Enkla jobb” är ju säll­synta i Sverige.
Utökad lär­lings­ut­bild­ning och fler yr­kes­col­le­ge, där när­ings­livet och sko­lan sam­ar­betar om gym­na­si­ets yr­kes­lin­jer, är bra för­slag men knappast re­vo­lu­tio­ne­ran­de. Ut­vecklad stu­die- och yr­kes­väg­led­ning be­hövs ock­så.
Där­emot är det för­vånande att Alliansen tar strid mot re­ger­ings­för­slaget att åter­in­föra hög­sko­le­be­hö­rig­heten på alla yr­kes­lin­jer, med möj­lig­het att välja bort äm­nen. När Jan Björklund tog bort den rasade an­talet an­sök­ningar till yr­kes­lin­jerna, vil­ket tyder på att det var ett fel­ak­tigt be­slut. Det ser ut som ren­odlad pre­sti­ge.

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar