Gas­at­tacken i Sy­ri­en måste ut­redas

En bomb­at­tack i staden Douma i väst­ra Sy­ri­en var grymmare än van­ligt i lördags. Den åt­följdes, av flera vitt­nes­mål att döma, av en ke­mi­ka­lie­at­tack. Både barn och vuxna drabbades av tyd­liga symp­tom på nå­gon form av gas­an­grepp.
At­tacken har na­tur­ligt­vis väckt stor upp­rörd­het inte bara i Sy­ri­en utan i en stor del av världen. Ett ame­ri­kanskt re­so­lu­tions­för­slag i FN:s sä­ker­hets­råd bloc­kerades av Ryss­lands veto. Så­väl Sy­ri­en som Ryss­land har hit­tills för­nekat att ett gas­an­grepp över hu­vud taget fö­re­kommit och om det gjort det är det inte den sy­ris­ka krigs­makten el­ler Ryss­land som stått för den.
Direkt ef­ter att sä­ker­hets­rådet miss­lyc­kats med att enas om en obe­ro­en­de un­der­sök­ning av gas­an­greppet lade Ryss­land ge­nom ut­ri­kes­mi­nis­ter Lavrov fram ett eget för­slag om en obe­ro­en­de ut­red­ning un­der med­ver­kan av or­ga­ni­sa­tionen för för­bud mot ke­miska va­pen (OPCW).
Full­följs den här tanken utan att ut­re­da­rna tvingas be­gränsa sitt ar­be­te är det myc­ket värt. Att ve­ri­fiera vad som verk­li­gen hänt i det kao­tiska strids­om­rå­det är myc­ket svårt. Bara ett FN-be­slut som de stridande parterna tvingas re­spek­tera kan skapa de möj­lig­heter som krävs för att un­der­söka upp­gifterna.
San­no­lik­heten för att det är Sy­ri­en som ligger bak­om gas­at­tacken är hög, men för att verk­li­gen ut­kräva an­svar be­hövs fak­ta från en obe­ro­en­de ut­red­ning.

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar