Ri­ke­dom kan ge lycka bara till en viss gräns

Kan lycka köpas för pengar? Den klas­siska frå­gan har Världs­ban­ken (!) för­sökt ge svar på.
Jo, lyc­kan ökar när man blir rikare. Det gäller in­di­vider och det gäller folk (länder). Men sam­bandet för­svagas ju rikare män­ni­skor blir.
Den som är mång­mil­jo­när blir inte så myc­ket lyck­ligare över att få dub­belt så myc­ket pengar. Hen kan ändå inte kon­su­mera så myc­ket mer så att den per­son­liga stan­darden för­ändras.
Men den som är fat­tig och får dubblad in­komst kan plöts­ligt köpa mer mat, bättre kläder och kan­ske kosta på sig nå­gon lyx. Det ökar lyc­kan.
Gäller sam­ma sak för länder? Det verkar så. I stort sett är lyc­kan större i länder med hög na­tio­nal­in­komst, även om det finns av­vi­kel­ser.
En­ligt ”World Hap­pi­ness Report 2017” finns det ett sam­band mel­lan hög BNP i ett land och med­bor­ga­rnas käns­la av lycka.
Men det finns tyd­liga, oför­klar­liga av­vi­kel­ser. La­tin­ame­ri­kaner är lyck­ligare än vad de­ras in­komster mo­ti­verar. Det gäller särskilt Costa Rica.
I Thai­land är be­folk­ningen ex­tra lyck­lig, me­dan Lux­em­burg, ett av världens rikaste länder, sticker ut i Europa som mind­re lyck­ligt än för­väntat.
Hong­kong-bor­na är inte så lyck­liga som de­ras höga in­komster skulle ge an­led­ning att tro. Är det oron för ökande styr­ning från Kina som är or­saken?
Den här un­der­sök­ningen ska inte tas på allt­för stort all­var, men det verka som för­nöj­sam­het främjar lycka.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar