Fi­nans­mi­nis­ter Magdalena Andersson (S). Foto: TT

Upp­marsch mot valet

Vår­pro­po­si­tionen är till för att kom­plet­tera den bud­get som fast­ställdes före jul. Där­för är för­sla­gen relativt blyg­samma. Det handlar om 2,6 mil­jarder kro­nor i vad som kallas sats­ningar. Små sum­mor duttas ut till kom­muner och lands­ting – någ­ra mil­joner till böcker till för­sko­lor, någ­ra mil­joner till fri­tids­verk­sam­het för unga, någ­ra mil­joner till kvin­no­jourerna, någ­ra mil­joner ex­tra till sol­cells­ut­bygg­naden med mera. Var­je för­slag kan sä­kert mo­ti­veras, men för kom­munerna som be­rörs brukar det be­tyda mer ad­mi­ni­stra­tion än vad de små pengarna kan till­föra.
Efter­som det handlar om en tilläggs­bud­get skjuter kraven från arbetsmarknadsorganisationerna på större grepp – skat­te­re­form, ny bo­stads­po­li­tik och lång­sik­tig fi­nan­sie­ring av väl­färden – över målet. Så­dana re­form­er är vik­tiga men platsen är knappast vår­änd­rings­bud­geten.
Om de kon­kreta för­sla­gen är blyg­samma var ton­lä­get i de­batten des­to mer hög­ljutt. Det är val om mind­re än ett halv­år, och även om det nu ak­tu­ella do­ku­mentet inte kommer att spela nå­gon hu­vud­roll i val­rö­rel­sen är bak­grunds­teck­ningen des­to vik­tigare.
Där­för var det vik­tigt för Magdalena Andersson att slå fast att svensk ekonomi är stark och går åt rätt håll, att ar­bets­lös­heten minskat un­der de fyra åren med henne som fi­nans­mi­nis­ter och att fler har ar­be­te än på 25 år. Att det upp­satta målet om EU:s lägsta ar­bets­lös­het har kommit läng­re bort talar hon där­emot helst inte om.
På sam­ma sätt har op­po­si­tionen in­tres­se av att peka på pro­blemen, även om ock­så den måste er­känna att ekonomin är i grunden stark. Sam­ti­digt kan man hålla med Emil Källström (C) om att rege­ringen inte an­vänt hög­kon­junk­turen till de struk­tur­re­form­er som be­hövs. Där­med blir An­ders­sons tal om att det är en ”bud­get för ett starkare Sverige” inte rik­tigt tro­vär­digt.
Den här pro­po­si­tionen gör inte myc­ket vare sig till el­ler från för ekonomin. Det är de fyra åren som ska ut­vär­deras i val­rö­rel­sen.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar