Jim­mie Åkesson ger inte stöd vill­kors­löst. Foto: TT

Låt inte SD be­stämma

”Han som be­stämmer” har ny­hets­ma­ga­sinet Fo­kus som ru­brik på sitt senaste num­mer med en bild där Jim­mie Åkesson tonar fram ur en svaret bak­grund. För att för­tyd­liga är un­der­ru­briken ”Jim­mie Åkesson väljer nästa stats­mi­nis­ter.”
Men så be­höver det inte bli. Det be­ror på hur öv­riga par­tier han­terar di­lem­mat.
Alla opinionsmätningar och näs­tan de flesta po­li­tiska be­dö­ma­re ut­går från att val­re­sul­tatet in­ne­bär att två näs­tan lika stora block står emot varandra med Sverigedemokraterna vid si­dan. Det skulle kun­na ge Jim­mie Åkesson möj­lig­heterna att be­stämma vem som kan bilda rege­ring.
Då har många gissat på att Ulf Kris­ters­son har ett för­steg. Inte minst hoppas många mo­de­rater på det.
Lo­giken i det­ta är dock inte sol­klar, om man lyssnar på och läser vad Jim­mie Åkesson själv sagt och gjort.
Ef­ter re­ger­ings­skif­tet har SD of­tare röstat med S än med Alliansen vid blockskiljande om­röst­ningar. Un­der riks­dags­året 2015/16 röstade SD med S i över hälften av alla om­röst­ningar, men med M i mind­re än en tred­je­del. Så det är inte själv­klart att M får SD:s stöd.
Jim­mie Åkesson har ock­så ofta för­kla­rat att han inte lovar stöd åt nå­gon, men han har ock­så hotat med att ald­rig stödja en rege­ring där An­nie Lööf är med. Frå­gan är hur Ste­fan Löfven skulle agera om han kan bilda rege­ring med Jim­mie Åkes­sons (tysta) stöd.
An­nie Lööf har pressat honom på vad hans ut­ta­lan­den om att han ska göra allt för att be­gränsa SD:s in­fly­tan­de. be­tyder. Är det en öpp­ning för att S ac­cep­terar en al­li­ans­re­ger­ing, om Alliansen blir större än väns­ter­blocket?
Om par­tierna menar all­var med att inte bilda rege­ring på Jim­mie Åkes­sons nå­der måste de komma över­ens om hur landet ska styras. Det kan be­tyda en block­över­skri­dan­de rege­ring el­ler att en mi­no­ri­tets­re­ger­ing för det största blocket ac­cep­teras av det andra.
Det är bättre än att låta Jim­mie Åkesson be­stämma.

×