M har änt­li­gen fått en rik­tig mil­jö­po­li­tik

I fre­dags pre­sen­terade Ulf Kris­ters­son till­sam­mans med Skåneriksdagsledamoten Maria Malmer-Ste­ner­gard, som är mil­jö­po­li­tisk ta­les­per­son, Mo­de­raternas nya mil­jö- och kli­mat­po­li­tik. Det gjordes utan stora åt­hä­vor i ett tal för stu­denter på Han­dels­hög­sko­lan samt i en ar­ti­kel i Dagens Industri. Men för­sla­gen hade för­tjänat mer, för det är en re­jäl kurs­om­lägg­ning för Mo­de­raterna, som ti­digare näs­tan saknat nå­got som kan kallas för mil­jö­po­li­tik.
Nu slår Kris­ters­son fast att ”kli­mat­hotet är på rik­tigt”. Det har en del mo­de­rater uttalat tvi­vel om. För­sla­gen är ock­så på rik­tigt, med det uttalade syf­tet att ”bi­dra med rik­tig kli­mat­nytta”, i mot­sats till rege­ringens in­ef­fek­tiva re­form­er.
De kon­kreta ut­fäs­tel­serna från Kris­ters­son och Malmer-Ste­ner­gard är flera. Bas­in­du­strin ska få ett kli­mat­av­drag för att ställa om till tek­nik som minskar kli­mat­ut­släppen, kli­mat­forsk­ningen ska få ökade an­slag, for­don så­väl för väg­trans­porter som sjö­farten och flyget ska ställas om, kli­mat­bi­ståndet ska öka, en avan­ce­rad lä­ke­me­dels­re­ning ska in­föras vid re­nings­verken och vid of­fent­liga upp­hand­lingar ska tuffar krav ställas med hän­vis­ning till kli­matet.
M-le­da­ren talar ock­så om den cir­ku­lära ekonomin.
Sam­man­ta­get är det ett re­jält ny­tän­kan­de som Ulf Kris­ters­son re­do­visar. På det­ta enda om­rå­den för­tjänar M nu be­teck­ningen ”Nya Mo­de­raterna”.

Dagens fråga

Ska du gå på någon julkonsert i år?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar