Tyska för­svaret finns näs­tan bara på pap­peret

U-båtar som inte kan dyka, strids­vagnar som står på verk­stad och he­li­kop­trar som inte kan lyfta. Bara fyra strids­flyg­plan som är in­sats­be­redda.
Nej, det är ingen be­skriv­ning av det svenska för­svaret, det är det tyska för­svarets sta­tus, en­ligt tyska me­di­er. För­svars­de­par­te­mentet vill inte kom­men­tera, efter­som upp­gifterna är kon­fi­den­ti­ella, men de­men­terar inte.
För den som följt den svenska för­svars­de­batten är det näs­tan en déjà vu-upp­le­vel­se att nu lyssna på rap­porterna om det tyska för­svarets då­liga be­red­skap. Men Sve­ri­ges för­svar har an­svar bara för sina egna upp­gifter – att för­svara Sverige. Tysk­land har åtaganden inom Nato, som bland an­nat säger att Tysk­land ska ha 82 flyg­plan be­redda att ome­del­bart sättas in om Nato be­höver det. Då är fyra strids­be­redda plan inte myc­ket att komma med.
Ett kan­ske än vär­re pro­blem är att den pan­sar­bri­gad som skulle vara en spjut­spets i Na­tos för­svar av Na­to­län­der­na i Öst­eu­ro­pa är lika då­ligt un­der­hållen. Bara nio av 39 Leo­pard­strids­vagnar är klara för in­sats. Det är knappast nå­got som Nato­kom­man­dot i Brys­sel ser med till­freds­stäl­lel­se på.
De här upp­gifterna kommer ock­så bara två må­nader ef­ter rap­porter om skrot­fär­diga va­pen­sy­stem, brist på re­serv­delar och ef­ter­satta in­ves­te­ringar.
Tysk­land har som näs­tan alla andra länder rustat ned för­svaret ef­ter murens fall. Men kan­ske har det gått för långt, ock­så i Berlin.
Yng­ve Sunesson

×