Pro­gram­le­da­rna Ca­mil­la Kvar­toft och An­ders Holmberg skötte inte jobbet bra. Foto: TT

För­ändra de­batten

Par­ti­le­dar­de­batten i Agenda på sön­dags­kvällen gav inga över­ras­kan­de be­sked. Möj­li­gen kom Ulf Kris­ters­sons (M) in­vit till Ste­fan Löfven (S) om att de båda par­tierna bör göra upp om mi­gra­tions­po­li­tiken ett steg när­ma­re att för­verk­li­gas, men in­bju­dan fördes fram re­dan i fre­dags och Löfven var inte tyd­lig i sitt svar.
Att mi­gra­tions- och in­teg­ra­tions­po­li­tiken do­mi­ne­rade även när andra äm­nen de­bat­terades visar att det kommer att bli en vik­tig fråga i val­rö­rel­sen, trots för­sök från S och M att av­dra­ma­ti­sera den. De­batten visade ovan­ligt tyd­ligt att både Alliansen och väns­ter­blocket är oeniga.
Sämst be­tyg ef­ter de­batten får pro­gram­le­da­rna, som inte klarade av att styra vem som skulle ha ordet. Stän­digt föll par­ti­le­da­rna varandra i talet. Värst syn­da­re var Jim­mie Åkesson (SD) som hela tiden av­bröt och tog ordet från meddebattörerna.
Till nästa de­batt måste där­för de­batt­upp­lägget ändras. Pro­gram­le­da­rna måste få större möj­lig­heter att stoppa dem som av­bryter, ge­nom att stänga av mik­ro­fonerna el­ler med en ljud­lig sig­nal. Att de helt styr vil­ka äm­nen som de­bat­teras är ock­så ne­ga­tivt. Nu dis­ku­terades ex­em­pel­vis landsbygspolitiken, för­svaret och pen­sionerna i stort sett inte.
De tre par­ti­le­da­re som ris­kerar att se sina par­tier falla ur riks­dagen lyc­kades inte alls. Isa­bel­la Lövin (MP) var de­fen­siv även i mil­jö- och kli­mat­po­li­tiken. Ebba Busch Thor (KD) spelade en myc­ket blyg­sam roll, och även den nor­malt starke de­bat­tören Jan Björklund (L) var svag när hans pa­rad­frå­ga sko­lan inte kom upp.
Bäst gjorde Jonas Sjö­stedt (V) och An­nie Lööf (C) ifrån sig. De förde tyd­ligt fram sin egen po­li­tik och av­bröt inte så ofta andra. Även Ulf Kris­ters­son får högt be­tyg ge­nom sin tyd­liga agen­da för vad han ville ha fram och han lyc­kades med det.
Jim­mie Åkesson får ef­fek­tivt fram sin po­li­tik men hans be­tyg dras ned av hans upp­trä­dan­de, me­dan Ste­fan Löfven gjorde sin sämsta de­batt se­dan han till­trädde. Är han pressad av den in­terna splitt­ringen i par­tiet?

×