Ut­bilda fler för jobb i den gröna sek­torn

Skogs­branschen saknar ar­bets­kraft. I stort sett alla yr­ken inom branschen har brist på kom­pe­tent per­son­al, för­klarar Skogs- och lantar­bets­gi­var­för­bundets (SLA) ex­pert Kris­ti­ne Wiklund.
Sam­ti­digt för­klarar fö­re­trä­da­re för Hus­håll­nings­säll­skapen i en de­batt­ar­ti­kel i Dagens Nyheter att 5 000 per­soner skulle kun­na få an­ställ­ning inom lant­bruket el­ler skogs­branschen om Ar­bets­för­med­lingen er­bjöd lämp­liga ut­bild­ningar.
Att jobba i skogen i dag in­ne­bär of­tast att köra en skogs­ma­skin, värd flera mil­joner. Det är ett kom­pli­ce­rat ar­be­te som kräver ut­bild­ning. Även med examen från na­tur­bruks­gym­na­si­et be­hövs kan­ske kom­plet­terande ut­bild­ning el­ler prak­tik för att klara av att han­tera ma­skinerna.
Men även inom jord­bruket är det brist på per­son­al, inte bara sä­songs­an­ställda. För att plocka jord­gub­bar be­hövs ingen avan­ce­rad ut­bild­ning. Det är där­för många från Polen och de bal­tiska länderna kommer på som­mar­en för att jobba på jord­gubbs­fälten och med andra upp­gifter i jord­bruket.
Men även många le­diga jobb med högre kom­pe­tens­krav finns. Näs­tan var femte lant­bruks­fö­re­tag be­höver ny­an­ställa ome­del­bart, hälften inom ett år. Djur­skö­ta­re är det största be­hovet. Där­för be­höver fler ut­bildas, både på na­tur­bruks­gym­na­si­erna och ge­nom att Ar­bets­för­med­lingen ordnar brist­yr­kes­ut­bild­ning.

×