Maria Hem­ström-Hem­mings­sons nya myndighet bör bli granskad av hennes gamla. Foto: TT

Granska kas­sans krav

På ett år har an­talet över­klagade sjuk­pen­ning­ären­den näs­tan för­dubblats. För­säk­rings­kas­sans hårda krav på att sjuk­in­tyg ska vara ”ob­jek­tiva” har gjort att an­talet ären­den som gått till För­valt­nings­rätten ökade till 5 500 för­ra året.
Många an­ser att det inte hjälper vad det står i sjuk­in­tyget. För­säk­rings­kas­san un­der­känner det ändå, om sjuk­skriv­ningen på­gått länge. Det gäller särskilt för svåra dia­gnoser som kro­niskt trött­hets­syn­drom (ME), dep­res­sion och smärt­till­stånd, där till­stånden ibland kan vara dif­fusa och svåra att be­skriva i ett sjuk­in­tyg.
Tom As­pen­gren, ju­rist på LO-TCO rätts­skydd, säger till Ekot att han an­ser att För­säk­rings­kas­san kräver mer be­vis­ning än lagen tillåter. Det gör att många sjuka hän­visas till dom­stols­pröv­ning, vil­ket är en be­svär­lig och ofta lång­dra­gen pro­cess.
Själv­fal­let ska bara de som är sjuka ha rätt till sjuk­pen­ning. Men att för­säk­rings­kas­san un­der­känner sjuk­in­tyg utan att låta göra egna me­di­cinska un­der­sök­ningar är orim­ligt. Med en så kraf­tig ök­ning av an­talet pröv­ningar i dom­stol finns det an­led­ning att ut­vär­dera om För­säk­rings­kas­sans ar­be­te stämmer över­ens med lag­stift­ningen.
In­spek­tionen för So­ci­al­för­säk­ringen, ISF, öppnar nu för att göra en så­dan gransk­ning. Den till­förordnade ge­ne­ral­di­rek­tören Catarina Eklund Ahl­gren kan tänka sig att titta på vil­ka un­der­lag För­säk­rings­kas­san kräver och om det ställs rim­liga krav.
Att Maria Hem­ström-Hem­mings­son gått från att vara ge­ne­ral­di­rek­tör för in­spek­tionen till att bli tillförordnad ge­ne­ral­di­rek­tör för För­säk­rings­kas­san, ef­ter att Ann-Ma­rie Beg­ler fick sparken för att ha skött rege­ringens be­spa­rings­upp­drag för ef­fek­tivt, får inte hindra en se­riös gransk­ning.
I många fall när Försäkringskassan nekat sjukpenning konstaterar Af att personen är för sjuk för att jobba. Därmed kan både sjukpeng och a-kasseersättning utebli. En samordning av ersättningssystemen måste till, så att ingen ska hamna mellan stolarna.Yngve Sunesson

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Vill du dubbelrikta Järnvägsgatan igen?

Loading ... Loading ...