Sofia Hyleén Toresson, VD för HK Scan, Anders Källström, vd för LRF och Elisabeth Ringdahl, chef för division Lantbruk vid Lantmännen. Foto: Katarina Cumselius

Satsar på gemensamt bolag

På landet Lantmännen, HKScan och LRF går samman och satsar 100 miljoner kronor i ett gemensamt bolag med namnet ”Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare”.

Bolaget har till syfte att bistå med kapital för tillväxt och konkurrenskraft i svenska lantbruksföretag.
– Med hjälp av Tillväxtbolaget kan vi stötta expansiva lantbruksföretag i deras tillväxtsatsningar, vilket stärker kopplingen mellan lantbrukare och svensk livsmedelsindustri. Genom investeringar i teknologi och modern utrustning bidrar Tillväxtbolaget med att skapa förutsättningar för livskraftiga och växande lantbruksföretag med fokus på hållbara lösningar, god djuromsorg och kvalitet, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Enligt den senaste Lantbruksbarometern ökar lantbrukarnas investeringsvilja och det råder en stark framtidstro, men tillgången till riskkapital behöver förbättras. Tillväxtbolagets syfte är att erbjuda lantbrukare kapital som underlättar investeringar och bidrar på så sätt till tillväxt i svenska lantbruksföretag.
– Med Tillväxtbolaget kan vi säkerställa ekonomisk bärkraft för våra lantbrukare och ytterligare bidra till utveckling av konkurrenskraftig animalieproduktion. Jag är väldigt glad att vi tillsammans med Lantmännen och LRF satsar på utvecklingen av vår primärproduktion som leder till stärkt attraktionskraft och tillväxt för svenskt kött, säger Sofia Hyléen Toresson, vd på HKScan Sverige.

Tanken är att Tillväxtbolaget ska underlätta investeringar på gårdsnivå, företrädesvis kopplade till anläggningstillgångar, exempelvis djurstallar och anläggningar inom växtodling. Samverkan mellan de tre ägarna är i linje med livsmedelsstrategin och Tillväxtbolaget välkomnar offentlig medfinansiering för att ytterligare skala upp tillgången på riskkapital.
– Genom att stötta hållbar tillväxt i den svenska jordbrukssektorn och verka för en ökad livsmedelsproduktion, bidrar vi till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin. Vi ser nu fram emot ytterligare konkreta åtgärder i linje med tillväxtmålen, säger Anders Källström, vd på LRF.
Tillväxtbolagets nya ägarstruktur fastslogs den 26 april och rekrytering av en ny vd kommer nu att påbörjas.

×