Osmak­lig hets mot mus­limer i Häss­le­holm

För­ra lör­dagen tände nå­gon eld på Is­la­miska kul­tur­cen­trets mos­ké­lo­kal i Häss­le­holm. Po­lisen ut­reder det som grov mord­brand och miss­tänker hat­brott.
I fre­dags ma­ni­fe­sterade ett par hund­ra häss­le­ho­lma­re sitt stöd till fö­re­ningen på Stor­tor­get. Många re­pre­sen­tanter för fö­re­ningar, kristna kyr­kor och po­li­tiska par­tier lik­som pri­vat­per­soner visade sitt stöd.
Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas ledande po­li­ti­ker i kommunen Pat­rik Jönsson valde att istäl­let hetsa yt­ter­li­ga­re mot mus­limer. Han tyckte nu det var läge att höja tem­pe­ra­turen i de­batten ge­nom att ge­nom en fråga till kommunalrådet Lars Johnsson (M) för­höra sig om den­nes in­ställ­ning till böne­ut­rop. I de­batten i mån­dags kväll tog Jönsson möj­lig­heterna att torg­föra alla sina ne­ga­tiva upp­fatt­ningar om is­lam som re­li­gi­on och mus­limer som män­ni­skor.
Det för­vå­nade inte. Och i frå­gan om böne­ut­rop kan man ha olika åsikt. Det mest be­klag­liga med be­hand­lingen av frå­gan var att Lars Johnsson bara höll med Jönsson. Han valde att inte för­klara att det inte finns någ­ra för­slag om böne­ut­rop i Häss­le­holm och att det allt­så är en in­ak­tu­ell fråga. Han av­stod ock­så från att ta av­stånd från brand­at­ten­tatet mot mos­ké­lo­kalen, trots att det hade varit högst rel­e­vant i sam­man­hanget.
Där­med blir han lika med­an­sva­rig som Jönsson, om den fort­satta pro­pa­gan­dan mot is­lam och mus­limska ut­ö­va­re av re­li­gi­onen leder till nya vålds­dåd.

×