Stärk pub­lic ser­vi­ce obe­ro­en­de

Krönika Ut­veck­lingen i andra länder visar att auk­to­ri­tära re­ger­ingar för­söker ta kon­troll över ra­dio och tv bland det första de gör.
Opinion • Publicerad 31 maj 2018 • Uppdaterad 25 november 2021

Te­lia för­hand­lar med Bon­ni­er­fö­re­ta­gen om att köpa TV4, egent­li­gen hela fö­re­tags­gruppen Bon­ni­er Broadcasting med ock­så andra ka­naler).

Efter­som staten är en stor­ä­ga­re i Te­lia med 37 pro­cent av ak­tierna blir det pro­blem. Staten är ju ock­så hu­vud­an­sva­rig för SVT. Med både SVT och TV4 un­der stat­lig kon­troll blir det nära mo­no­pol på den tra­di­tio­nella TV-mark­naden. Skulle bo­lagen komma över­ens kan det bli nöd­vän­digt för staten att sälja hu­vud­delen av Te­lia-ak­tierna.

Det vore inte fel oav­sett. Se­dan te­le­mark­naden av­re­glerats finns det ingen an­led­ning att staten ska äga ett av de stora te­le­bo­lagen. Det gäller fram­för­allt som staten inte ställer någ­ra krav på Te­lia att fort­sätta se till att alla hus­håll har fun­gerande te­le­fo­ni och inte av­veckla koppar­nätet förr­än andra lös­ningar fun­gerar i verk­lig­heten, inte bara i teo­rin.

Sam­ti­digt som TV4 verkar vara till salu med de kon­se­kvenser det kan med­föra dis­ku­teras ock­så SVT:s och öv­rig pub­lic ser­vi­ce-verk­sam­het.

En pro­po­si­tion ska be­handlas om att ta bort tv-av­giften för alla som in­ne­har en tv-ap­pa­rat. Tek­nik­ut­veck­lingen har gjort tv-ap­pa­raten till bara en av många mot­ta­ga­re.

Istäl­let är alla par­tier (åt­min­sto­ne i ut­red­ningen) över­ens om att istäl­let in­föra en pub­lic ser­vice­av­gift som tas ut på skatt­se­deln men som, pre­cis som kyr­ko­av­giften, sär­be­handlas. Pengarna från pub­lic ser­vice­av­giften ska han­teras se­pa­rat, och inte dis­po­neras av riks­dagen, som skatterna.

För att yt­ter­li­ga­re stärka obe­ro­en­det för pub­lic ser­vi­ce­bo­lagen fö­re­slås att av­tals­pe­ri­oden för­längs till åtta år. Det gör det än svårare för till ex­em­pel en ny rege­ring att ändra in­rikt­ning på den ge­men­samma ra­dion och tv:n. Riks­dags­le­da­möter ska inte hel­ler få sitta i bo­lagens olika sty­rel­ser, vil­ket inte är ovan­ligt.

Det här är vik­tiga för­änd­ringar. Ut­veck­lingen i andra länder visar att auk­to­ri­tära re­ger­ingar för­söker ta kon­troll över ra­dio och tv bland det första de gör för att kon­trol­lera en stor del av in­for­ma­tions­sprid­ningen. Med de för­änd­ringar som fö­re­slås ökar obe­ro­en­det istäl­let.

Ut­ö­ver de in­sti­tu­tio­nella för­ut­sätt­ningarna, där rege­ringen nu för vidare ut­red­ningens för­slag i stort sett utan änd­ringar, ar­be­tar pub­lic ser­vi­ce­ut­red­ningen vidare med mer andra för­slag. Kon­kur­rerande me­di­er och tv-ka­naler har tryckt på för att be­gränsa pub­lic ser­vi­ce­upp­draget så myc­ket som möj­ligt, men så lär det inte bli. Den all­männa tv-verk­sam­heten är för vik­tig för att offras på kon­kur­rens­prin­cipernas al­ta­re.

Men att slå fast att SVT och SR ska prio­ri­tera rör­lig bild res­pek­ti­ve ljud fram­för text på nätet är en rim­lig av­väg­ning. De ska ut­nyttja det de är bra på och som är spe­ci­fikt för dem.

Att SVT/SR ska ta ett större ak­tivt an­svar för den lo­kala be­vak­ningen när så­väl tv4 som lo­kal­tid­ningarna dragit ner är ett rim­ligt och vik­tigt krav. Kan sam­ar­be­tet mel­lan SVT/SR och lo­kal­tid­ningarna ut­vecklas för bättre lo­kal be­vak­ning vore det ock­så bra. En in­tres­sant mo­dell har brit­tis­ka BBC för att stärka den lo­kala ny­hets­för­med­lingen. BBC fi­nan­siera ett an­tal tjänster som an­ställs av lo­kal­tid­ningarna men som pro­du­cerar ma­te­ri­al för både tid­ningar och BBC.

Ge­nom för­sla­gen stärks pub­lic ser­vi­ce, vil­ket är vik­tigt i ett me­die­land­skap som blir allt­mer frag­men­ti­serat, där allt fär­re dag­li­gen läser en dags­tid­ning.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.