EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström. Foto: TT

EU bör följa re­glerna

Som väntat (om man kan säga det om ett Trump­be­slut) in­för USA strafftullar på stål- och alu­mi­ni­um­im­porten från EU från i går. Hotet har hängt över länderna (även bland andra Ka­na­da och Mexico) se­dan Trump gick ut med planerna för ett par må­nader se­dan, och när EU vägrade för­handla un­der hot surnade Trump till och gjorde slag i saken.
Nu för EU tull­av­gifterna till Världs­han­dels­or­ga­ni­sa­tionen WTO. De strider mot WTO:s re­gler, särskilt som mo­ti­ve­ringen är hän­syn till landets inre sä­ker­het. När tullarna riktas mot Nato-al­lie­rade och andra nära sam­ar­bets­part­ners är den mo­ti­ve­ringen löj­lig.
För­ut­om att kräva att WTO granskar tullarna kommer EU att som mot­åt­gärd tull­be­lägga ett an­tal ame­ri­kans­ka va­ror till ett vär­de mot­sva­ran­de stål­ex­porten till USA. Det är för­en­ligt med WTO:s re­gler och kommer där­för att ske först om 20 dagar.
De va­ror som EU valt ut ska vara särskilt käns­liga för Trump efter­som det drabbar del­stater där re­pu­bli­kanerna är starka. Den riktade ör­filen lär Trump inte upp­skatta, men det kan möj­li­gen ge fri­han­dels­vännerna inom det re­pu­bli­kanska par­tiet lite råg i ryggen att kräva att Trump drar till­ba­ka tullarna.
Inom EU har dis­kus­sionerna varit om­fat­tan­de om hur Trumps åt­gärder ska be­mötas. Att EU hänger upp sina mot­åt­gärder helt på WTO:s re­gler är vik­tigt. EU för­sva­rar den in­ter­na­tio­nella ord­ningen med glo­bala avtal och ett in­ter­na­tio­nellt re­gel­verk för re­la­tionerna mel­lan länder. Då måste EU ock­så följa det till punkt och pricka.
De åt­gärder som nu avi­serats av EU-kom­mis­sio­nären Ce­cil­ia Malm­ström verkar val av­vägda just mot WTO:s re­gler. Ett öppet handelskrig är ingen betjänt av.
Ska EU trots Trumps be­slut vara öp­pen för för­hand­lingar med USA? Ja, om så­dana för­hand­lingar kan bli me­nings­fulla. Trump in­ledde ju sin pres­i­dent­tid med att av­bryta de in­ledda TTIP-för­hand­lingarna, men vill han nu dis­ku­tera bör inte EU visa tju­rig­het.

×