Miss­rik­tad gransk­ning som hade fel upp­drag

Upp­drag Gransk­ning, som sändes i ons­dags kväll, skulle handla om me­dias pub­li­cer­ingar i sam­band med #metoo-kam­panjen. Ty­värr formades pro­grammet mer till ett för­svar av Fred­rik Vir­ta­nen än en all­män gransk­ning av me­dia.
Det var synd. Me­dias pub­li­cer­ingar i höstas för­tjänar en kri­tisk gransk­ning för, som PO re­dan kon­sta­terat i nå­got fall och san­no­likt kommer fram till även i flera andra an­mäl­nings­ären­den, be­gicks en del över­tramp mot de etiska re­glerna till följd av den na­tur­liga upp­rörd­heten över olika av­slö­jan­den av sex­u­ella över­grepp.
Vir­ta­nen är inte dömd för den våld­täkt han an­klagats för. Ändå namn­gavs han av flera stora tid­ningar och tv-ka­naler som just våld­täkts­miss­tänkt.
Det­ta var vad UG handlade om. Det var inte omo­ti­ve­rat. Där­emot var det märk­ligt att pro­grammet ut­vecklades till ett för­svar av honom, ett för­sök att visa att han san­no­likt är oskyl­dig till det mesta han an­klagats för. Där­med ställdes de som an­mält honom i en ut­satt pos­i­tion, helt omo­ti­ve­rat.
Det borde varit me­dias pub­li­cer­ing, inte vil­ka an­kla­gel­ser som kan vara sanna el­ler osanna, som var hu­vud­saken.
Där­med åter­står fort­fa­ran­de en nöd­vän­dig gransk­ning av hur me­di­erna be­stod provet i höstas. Alla gjorde det inte.
(För trans­pa­rensen: Jag har för länge se­dan haft yr­kes­mäs­siga kontakter med både UG:s ut­gi­va­re Ulf Johansson och SvD:s ut­gi­va­re Fredric Ka­rén.)
Yng­ve Sunesson

×