Spa­ni­ens Rajoy av­går – Ita­li­ens Conte kommer

I Madrid röstade par­la­mentet bort pre­mi­är­mi­nis­ter Rajoy. Med 180 röster (176 be­hövdes) mot sig tvingades han avgå.
Det var par­tiets kor­rup­tion, där två ti­digare par­ti­kas­sörer dömts till långa fäng­el­se­straff, som fällde honom. Även om han inte själv åtalats är det få som tror att han varit ove­tan­de om de stora be­lopp som fö­re­tag fört över till det kon­ser­va­tiva par­tiet.
Nu till­träder istäl­let so­cia­list­par­tiets le­da­re Ped­ro Sanchés. Hans par­ti har haft kor­rup­tions­skan­daler ti­digare men själv är han inte miss­tänkt för in­bland­ning. Men hans par­la­men­ta­riska ställ­ning är inte stark, så san­no­likt går Spa­ni­en mot ny­val inom någ­ra må­nader.
I Ita­li­en till­träder istäl­let en ny rege­ring. Giu­sep­pe Conte från det främ­lings­fi­ent­liga Lega hoppade av upp­draget när pre­si­denten nobbade fi­nans­mi­nis­ter­kan­di­daten Paolo Savona på grund av den­nes euro­mot­stånd. Nu har de båda par­tierna, Lega och Fem­stjär­ne­rö­rel­sen, enats om att ändå för­söka regera ihop, nu med Savona som EU-min­i­ster.
De­ras eko­no­miska pro­gram är lika ohåll­bart som ti­digare, och vad de verk­li­gen pla­nerar när det gäller eu­ro­frå­gan är oklart. Båda par­tierna har haft för­slag om att lämna euro­zonen.
Men nu får de båda po­pu­list­par­tierna chansen att regera ihop. Ge­nom­för de sina kost­samma för­slag kan det bli kaos. Kan­ske av­skräcks väl­ja­rna till nästa val.

×