Almaån, utfödet ur Finjasjön.

”Flyttat utsläpp ger en marginell effekt”

Att flytta utsläppspunkten från reningsverket till Almaån ger bara en marginell förändring.
Att installera kol/medicinfilter skulle kosta 25 miljoner kronor årligen.

Det svarar Hässleholms Vatten AB på de två motioner som inkommit till kommunen.

Den första motionen är av Anita Johannesson (tidigare SD, numera Kommunens Röst) som föreslår att utsläppspunkten från reningsverket flyttas till Almaån.
Hässleholms Vatten AB skriver att ”reningsverkets näringsbelastning på Finjasjön utgör endast i storleksordningen 10-15 procent av den totala belastningen från alla tillflöden”.

Bolaget menar att föreställningen om att sjöns näringsstatus avsevärt skulle förbättras med en sådan flytt, är troligtvis överdrivet optimistisk.
”Kvävemängden från reningsverket, vilken transporteras till Hanöbukten genom Almaån reduceras i Finjasjön. En flytt av utloppet till Almaån skulle därför innebära en ökad belastning nedströms. Det är tveksamt om detta skulle ses positivt på av regionala myndigheter och/eller angränsande kommun”.

Det skriver Hässleholms Vatten AB och påpekar att reningen vid avloppsreningsverket med god marginal uppfyller de villkor som ställts i gällande tillstånd.

Den andra motionen är inlämnad av Sverigedemokraterna Ulf Berggren och Johan Kronquist där de bland annat vill att Hässleholms Vatten AB installerar kol/medicinfilter.
Bolaget konstaterar inledningsvis att Naturvårdsverket i en rapport tittat på flera olika typer av reningsmetoder. Denna rapport talar också om stora ökade årliga driftskostnader.
Bolaget menar att det vore ogynnsamt att ställa krav på läkemedelsrening innan man sett resultat från de större projektanläggningar som anlagts runt om i landet, samt eventuella lagkrav på och handlingsplaner från de olika läkemedelsföretag som säljer produkter på marknaden.
Men bolaget menar också att det redan i dag bör utredas vilken typ av utformning av rening av förorenade ämnen som bör finnas på Hässleholms reningsverk.

När det gäller motionärernas önskan om filter för mikroplastrening svarar Hässleholms Vatten AB:
”Hässleholms Vattens åsikt är att först angripa de större källorna av utsläpp av mikroplaster, dvs trafik
och konstgräsplaner och redan vid källan förhindra vidare spridning av mikroplaster via ledningsnäten
och vidare ut i recipienterna”.

Dagens fråga

Åt du semla under fettisdagen?

Loading ... Loading ...