Är ”dumma frå­gor” all­tid ett pro­blem i me­di­erna?

I fre­dagens Ak­tu­ellt in­ter­vjuad­es fors­ka­ren Jo­a­kim Ruist. Han har tagit fram en forsk­nings­rap­port som har be­räknat kost­naderna för flyk­ting­in­vand­ringen, vil­ket na­tur­ligt­vis skapat käns­lor på olika håll.
Forsk­nings­re­sul­taten för­tjänar att stu­deras och dis­ku­teras. Är en ge­nom­snitts­kost­nad för flyk­tingar på 74 000 kro­nor per år myc­ket el­ler lite? Vad kan göras för att minska den­na kost­nad? Hur ska man egent­li­gen jäm­föra den här kost­naden med andra fö­re­te­el­ser i sam­häl­let?
Ruists med­ver­kan i Ak­tu­ellt har fått stor upp­märk­sam­het, främst i so­ci­ala me­di­er. Men inte på grund av forsk­ningen utan på grund av re­por­terns frå­gor.
Själv tycker Ruist att han fick ”dumma” frå­gor. Det är inte ovan­ligt att den som är spe­cia­list på nå­got om­rå­de tycker att re­por­trar ställer dumma frå­gor. De är säl­lan spe­cia­lister på om­rå­det.
Till barn säger man ofta att det finns inga dumma frå­gor. Den som inte frågar får hel­ler inga svar. Där­för är knappast Ruists om­dö­me om frå­gorna in­tres­sant, även om alla ideo­lo­giska pub­lic ser­vi­ce­mot­stån­da­re tagit fasta på hans kri­tik.
Nu hörde in­ter­vjun med Ruist knappast till Aktuelltredaktionens bästa. Som Ruist ock­så påpekat ef­ter­åt är så­väl Ak­tu­ellt som andra me­di­er ofta kon­flikt­in­rik­tade mer än fak­ta­sökande. Det är en rel­e­vant kri­tik som gäller även andra äm­nen än flyk­ting­frå­gan.
Så rådet till jour­na­lister är inte att låta bli att ställa ”dumma” frå­gor utan att all­tid söka san­ningen.
Yng­ve Sunesson

×