Isa­bel­la Lövin (MP) och Tomas Eneroth (S). Foto: TT

God­känd järn­vägs­plan

Den största järn­vägs­sats­ningen i modern tid. Så be­tecknade vice stats­mi­nis­ter Isa­bel­la Lövin (MP) och in­fra­struk­tur­mi­nis­ter Tomas Eneroth (S) den trans­port­plan som pre­sen­terades i går. Så har alla re­ger­ingar sagt de senaste minst tio åren, så även om sum­morna ökat är am­bi­tions­ni­vån inte unik.
Nå­got be­sked om snabb­tågs­planerna gavs inte med hän­vis­ning till att för­hand­lingar på­går med Alliansen och V om ex­tern fi­nan­sie­ring. Men någ­ra etapper för fyr­spår på stam­ba­nan fö­re­slås ändå. Den helt nöd­vän­diga ut­bygg­naden mel­lan Lund och Häss­le­holm ska starta ef­ter 2020.
Väst­kust­ba­nan kan änt­li­gen börja se en slut­lig ut­bygg­nad till dub­bel­spår. Sats­ningen ge­nom Var­berg be­kräftas i när­tid, och även sträckan Äng­el­holm-Maria finns nu med i planen med bygg­start 2021-2024 och vidare till Helsingborg ef­ter 2024.
Där­emot finns planer för att fort­sätta för­bättra stan­darden på ba­nan mel­lan Helsingborg och Häss­le­holm först i slutet av pe­ri­oden. Det är en be­svi­kel­se. Dub­bel­spår be­hövs ända till Kristianstad. Vad gäller HH-för­bin­del­se an­mäls bara att ut­red­nings­ar­be­tet med Danmark ska fort­sätta.
Ut­ö­ver ny­bygg­na­tion av järn­vägar och vägar runt om i landet fö­re­slås ock­så nya pengar till upp­rust­ning och un­der­håll. Där är be­hoven akuta, men det är svårt att han­tera hur myc­ket pengar som helst rent prak­tiskt. Gam­la synder se­dan de­cen­ni­er går inte att åt­gärda på hur kort tid som helst.
I det stora hela kan ändå rege­ringen få god­känt för den sats­ning som nu fö­re­slås. För MP är en kraft­full järn­vägs­sats­ning na­tur­ligt­vis särskilt väl­kom­men in­för val­rö­rel­sen.
Men med över 9000 väx­el­fel för­ra året och över 7200 väx­el­fel hit­tills i år är det de akuta pro­blemen som sticker re­se­närerna i ögonen. Kan inte Eneroth få ord­ning på un­der­hålls­ar­be­tet lär rege­ringen ändå få hård kri­tik för hur järn­vägen sköts.

×