Glöm inte Gui Minhai i Ki­nas fäng­el­se

Den svenske med­bor­ga­ren Gui Minhai är fort­fa­ran­de fängslad i Kina. Han kid­nappades i en se­mes­ter­bo­stad i Thai­land för två och ett halvt år se­dan. Han fri­gavs i höstas, men åter­fick inte sin rö­rel­se­fri­het. När han till­sam­mans med två svenska am­bas­sad­tjäns­te­män var på väg till den svenska am­bas­saden greps han på nytt och är se­dan dess fängslad på okänd ort.
In­för den svenska na­tio­nal­dagen pub­li­cerade 45 pub­li­cister och kul­tur­per­son­lig­heter ett upp­rop med upp­ma­ningen till Kina att fri­ge den svenske för­fat­ta­ren och för­läg­ga­ren Gui Minhai.
Ki­nas agerande bryter mot di­plo­ma­tiska re­gler ge­nom att inte tillåta att svensk per­son­al träffar honom. Tvärt­om har ki­ne­sis­ka myn­dig­heter an­gripit Sverige för att lägga sig i Ki­nas inre an­ge­lä­gen­heter, trots att Gui Minhai är svensk med­bor­ga­re och det är en själv­klar­het att Sverige ska ta till­va­ra hans rät­tig­heter.
Kina bryter ock­så mot alla rätts­prin­ciper ge­nom att fängsla honom utan for­mella an­kla­gel­ser och, inte minst, ge­nom att ha kid­nappat honom i ett an­nat land. Sverige måste där­för höja ton­lä­get i kraven på hans fri­giv­ning.
Det är tufft att agera mot en stor­makt, som visar ­växande am­bi­tioner i världs­po­li­tiken. Men det land som agerar tvärt emot grund­läg­gan­de prin­ciper för det in­ter­na­tio­nella um­gänget kan ald­rig ac­cep­teras som in­ter­na­tio­nell le­da­re.
Gui Minhai måste fri­g­es och kun­na leva och dö i Norden.
Yng­ve Sunesson

×