Kim Jong-un och Trump enades om ett uttalande. Foto: TT

Sam­tal bättre än krig

Det his­to­riska – fak­tiskt, ingen ame­ri­kansk pres­i­dent har ti­digare varit be­redd att möta en nord­ko­re­ansk dik­ta­tor – mö­tet mel­lan pres­i­dent Donald Trump och ord­fö­ran­de Kim Jong-un i Sing­a­po­re av­slu­tades med ett ge­men­samt uttalande (om nu inte Trump ångrar sig på flyget hem). In­ne­hållet var un­ge­fär vad man kun­de hoppas på – inga snabba re­sul­tat men ändå ett par vik­tiga steg mot fred och ned­rust­ning på Ko­rea­halv­ön, om parterna lever upp till löf­tena i de fort­satta kon­takterna.
Oav­sett vad som står på pap­peren är det vik­tigt att parterna talar med varandra. Det är be­tyd­ligt bättre än de hot om bomber mot varandra som fö­re­kom före vin­ter-OS, som blev en vänd­punkt i re­la­tionerna. Den nord­ko­re­ans­ka charm­of­fen­siven då, med ge­men­samt is­hoc­key­lag med Syd­ko­rea och en upp­märk­sammad he­jar­klack på matcherna, gav Donald Trump möj­lig­heten att backa från ti­digare hot och bjuda in till ett möte.
För Kim var mö­tet i sig en fram­gång, efter­som det in­ne­bar ett er­kän­nan­de från världens mäk­tigaste land att Nord­ko­rea är till­räck­ligt vik­tigt (tack vare kärn­va­pnen) för att för­handla med.
När de­kla­ra­tionen for­mu­lerades be­hövde Kim inte lova nå­gon en­si­dig kärn­va­pen­av­rust­ning. Punkt tre i ut­ta­lan­det slår bara fast att Nord­ko­rea lovar att ar­beta för en to­tal kärn­va­pen­ned­rust­ning på Ko­rea­halv­ön.
Det är vad nord­ko­re­anerna även ti­digare talat om, att hela Ko­rea­halv­ön måste bli fri från kärn­va­pen om Nord­ko­rea ska av­rusta. Värt att notera är ock­så att Trump inte gjort nå­got åtagande i den­na del.
Ett freds­av­tal mel­lan Syd- och Nord­ko­rea är inom räck­håll, för att ”skapa en lång­va­rig och sta­bil fred på Ko­rea­halv­ön”.
Än vik­tigare är den sis­ta punkten som lovar att kvar­le­vorna ef­ter saknade sol­dater och av­li­dna krigs­fångar ska åter­lämnas. Det be­tyder myc­ket för alla när­stå­en­de men ock­så sym­bo­liskt för de länder som del­tog i Ko­rea­kri­get.
Nu ska ut­ta­lan­det följas upp, och om ”ett nytt ka­pi­tel i re­la­tionerna” kan in­ledas av­görs till stor del då.

×