Problemen med Järnvägsgatan har upprört. Foto; Norra Skåne/Arkiv

Centrumutredningen är klar

Hässleholm Kritiken och debatten efter omdaningen av centrum, främst den förändrade trafiksituationen på Järnvägsgatan, har varit stundtals hård. Kritik har riktats mot tekniska nämnden och politikerna som en gång sade ja till förändringen av centrum.
Nu har en utredning, med flera förslag på förändringar, tagits fram.

”Syftet med denna rapport är att utvärdera trafiksituationen vid järnvägsstationen efter ombyggnaden, samt att föreslå och redogöra för kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som kan genomföras för att uppnå den effekt av ombyggnaden som önskades – det vill säga ett attraktivt centrum där oskyddade trafikanter och kollektivtrafik prioriteras”.
Det skriver Tyréns i sin rapport som tekniska nämnden ska ta ställning till i augusti, för att eventuellt komma fram till ett beslut.

Tyréns skriver inledningsvis i sin rapport:
”Järnvägsgatan, som ligger i anslutning till järnvägsstationen i Hässleholm, är ombyggd under 2017 och är nu på sträckan mellan Tingshusgatan och Andra Avenyen enkelriktad för den allmänna trafiken i södergående riktning medan det nordgående körfältet är omgjort till ett busskörfält. Det är inte tillåtet att stanna eller att parkera på denna sträcka. Sedan ombyggnaden blev klar har trafiksituationen på Järnvägsgatan och vid järnvägsstationen upplevts som rörig och oklar – en del bilister ignorerar förbudet att stanna/parkera vilket skapar oro för oskyddade trafikanter och försvårar framkomligheten för kollektivtrafiken”.

”Avsikten har varit att avlämning/avhämtning av resenärer i första hand sker på västra sidan om järnvägen – längs Magasingatan eller på parkeringen strax norr om gångbron över järnvägen. Avsedda taxi- och angöringsplatser här utnyttjas dock inte i den utsträckning som önskades. Västra sidan om järnvägen upplevs som en otrygg plats och som järnvägsstationens baksida, och åtgärder för att vägleda biltrafiken dit har inte fungerat tillfredsställande”.

Nu har trafiksituationen utvärderats av Tyréns och de har jämfört olika alternativ för att säkerställa en prioritering av oskyddade trafikanter och kollektivtrafik, samt öka tillgången och tillgängligheten till och förståelsen för att avhämtning och avlämning med bil ska ske på västra sidan – längs Magasingatan eller på parkeringen strax norr om gångbron över järnvägen.

Enligt rapporten studeras följande alternativ:

  •  Nollalternativ – Ingen åtgärd utan det är som idag.
  •  Alternativ 2 – Befintligt förbud mot att stanna och parkera på Järnvägsgatan plockas bort.
  •  Alternativ 3 – Järnvägsgatan förblir oförändrad + kortsiktiga åtgärder på västra sidan om järnvägen och långsiktiga åtgärder i enlighet med Fördjupning av översiktsplan (FÖP) och Översiktsplan (ÖP) för Hässleholm C.
  •  Alternativ 4 – Järnvägsgatan stängs av för biltrafik och taxi på sträckan mellan Tingshusgatan och Andra Avenyen.
  • Alternativ 5 – Som Alternativ 4 + kortsiktiga åtgärder på västra sidan om järnvägen.
  • Alternativ 6 – Som Alternativ 4 + kortsiktiga åtgärder på västra sidan om järnvägen och långsiktiga åtgärder i enlighet med Fördjupning av översiktsplan (FÖP) och Översiktsplan (ÖP) för Hässleholm C.

I en kommentar skriver utredaren:

”Nollalternativet är en utredning av det som är gjort hittills på Järnvägsgatan i syfte att studera om det är möjligt att behålla dagens trafiksituation. Alternativ 2 syftar till att studera hur trafiksituationen såg ut innan man införde förbudet mot att stanna och parkera på Järnvägsgatan. Åtgärdsalternativ 3 utreder hur man kan förbättra dagens trafiksituation utan att stänga av Järnvägsgatan för biltrafik. Alternativ 4 till 6 utreder en större ändring av trafiksystemet genom stängning av Järnvägsgatan”.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...