Jacobsskolan i Hässleholm.

Skolinspektionen ger Jacobsskolan bakläxa

Hässleholm Undervisningen främjar bara i viss mån elevernas möjlighet att nå läroplanens mål. Studieron måste bli bättre, genom gemensamma rutiner och förhållningssätt hos lärarna.
Det slår Skolinspektionen fast efter en inspektion av Jacobsskolan.

I början av april genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av Jacobsskolan. Två utredare satt med på lektioner och intervjuade såväl elever som personal.

Fyra olika bedömningsområden granskades. Gällande ”värdegrund” ansågs undervisningen i hög grad vara utformad så att elevernas samhällsvärderingar främjas. Gällande bedömningsområdet ”bedömning” ansågs lärarna arbeta ”i hög grad” för att bedömningarna av eleverna ska vara allsidiga och likvärdiga.

Däremot ansågs ”undervisningen” endast i viss grad främja elevernas möjligheter att nå läroplanens mål.
Överlag får den ett gott betyg: undervisningen är målfokuserad, strukturerad och ger eleverna ett aktivt lärarstöd. Flera lärare ser till att eleverna får arbeta varierat och pröva olika metoder för att tillgodogöra sig kunskaper.

Dessutom ger lärarna överlag eleverna utmaningar i undervisningen i form av svårare uppgifter som stimulerar till ökat lärande. Elever säger att de i vissa ämnen skriver ner vad de lärt sig i slutet av lektionerna och att de tycker att det är bra att reflektera över vad de lärt sig.

Granskningen visar däremot att det finns enstaka ämnen där studieron inte är bra utan där elever regelbundet störs. Både lärare och elevhälsan menar också att studieron varierar mellan olika klasser.
En grupp lärare har en god förmåga att möta eleverna, medan en annan grupp lärare ser hinder för studieron i elevernas mobiltelefoner.

Skolinspektionen kräver nu att Jacobsskolan ska bedriva utvecklingsarbete inom detta område, och menar i sitt dokumenterade beslut att följande punkt behöver utvecklas: ”Att all undervisning utformas så att klassrumsmiljön präglas av studiero genom gemensamma rutiner och förhållningssätt hos lärarna”.

Vidare menar Skolinspektionen att ”Rektorn har i viss grad ett aktivt ledarskap som styr och utvecklar verksamheten i skolan”. Gällande denna aspekt vill Skolinspektionen att Jacobsskolan ska utvecklas inom följande sfär: ”Att rektor mer systematiskt och kontinuerligt följer upp och analyserar resultat (kunskapsresultat och resursfördelningens effekter) och gör personalen delaktig i detta arbete.

Hässleholms kommun ska senast den 5 oktober 2018 redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena.
Tanken med tillsynen är att den ska bidra till ett förbättringsarbete, för en god utbildning i en trygg miljö.

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar