Boende överklagar detaljplan

Hästveda Boende i Lur utanför Hästveda överklagar beslut i fullmäktige om utökat VA-område i området Vitsippan.

Överklagande är lämnat till Mark- och miljödomstolen.

De boende yrkar avslag av ett antal skäl, bland annat naturvärdena i området. I överklagandet menar man att det är fel att skogsområdet bara utgörs av granplantering.

”I området växer minst granar, utan här finns ädellövs träd och furor. Al-träd som växer i kärr. Stora ytor är sankmark med bland annat en bäck som rinner till Lursjön”, skriver de klagande.

I överklagande pekar man också på ett flerhundraårigt stengärde, ett flertal fridlysta djur och att det i närheten av området finns ett naturreservat.

Dessutom att Länsstyrelsen ifrågasatt lämpligheten i att bygga ut i ett planområde som saknar förutsättningar för kollektivtrafik och samhällsservice, enligt överklagan.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...