Bra rege­rings­ini­tia­tiv om vac­cin

Rege­ringen vill stärka in­for­ma­tions­in­satsen om vac­ci­na­tioner. Det rör sig om att ge Folk­häl­so­myn­dig­he­ten ex­tra an­slag för att in­for­mera om vac­cin och hur vik­tigt det är, till ex­em­pel i om­rå­den el­ler bland grupper där fär­re vac­ci­nerar sina barn. De kan ock­så an­vända pengarna till att mot­verka des­in­for­ma­tion i so­ci­ala me­di­er.
Det är ett myc­ket bra ini­tia­tiv. I en om­värld med växande an­ti­bio­ti­ka­re­si­stens och plöts­liga epi­de­mier av sjuk­domar vi inte sett här på de­cen­ni­er är det en nöd­vän­dig frisk­vårds­in­sats för att barn inte ska komma till skada i onödan. Tur­samt nog vac­ci­neras fort­fa­ran­de en stor ma­jo­ri­tet av svenska barn. Men det krävs bara ett ovac­ci­ne­rat barn för att det ock­så ska drabba andra med för­svagat skydd, som till ex­em­pel äld­re med ned­satt im­mun­för­svar.
Det sprids ty­värr många fel­ak­tig­heter om vac­ciner, där de utmålas som far­liga. Den som söker på vac­ci­ner­ing på in­ter­net, där många nu­me­ra på gott och ont får sin in­for­ma­ti­on, hamnar des­in­for­ma­tion och myter högt upp i re­sul­tat­lis­tan. Alla är inte lä­kar­ut­bil­dade och det kan vara svårt för ge­mene man att veta vad som stämmer, särskilt med tan­ke på att anti-vac­cin­si­dor ofta hävdar att de vet nå­got som inte andra vet, el­ler att de ”vågar” tala san­ning om det som sam­häl­let tiger om.
Bud­skapet kan ock­så vara att lä­ke­me­dels­fö­re­tagen vinner på att vi tror på vac­ciner och det hela är en kon­spi­ra­tion. Lä­ke­me­dels­fö­re­tagen har ty­värr be­tett sig gi­rigt och sam­vets­löst i vissa fall kring vissa läkemedel, så det är sä­kert lätt hänt att börja fun­dera på om det kan ligga san­ning bak­om kon­spi­ra­tions­te­o­rin. Det gör det allt­så inte.
So­ci­al­mi­nis­ter An­ni­ka Strand­häll menar att det är en vik­tig sats­ning, även om det kan verka som en li­ten sak. Hon har rätt i att det är vik­tigt, men inte att det är en li­ten sak. Vac­cin är en av de största upp­täckterna som den mänsk­liga rasen har gjort och att in­for­mera om att vac­cin skyddar och inte är far­ligt räddar liv.

×