Jan Björklund tar strid med SD och EU. Foto: TT

Kan EU ge L röster?

Nå­got över­ras­kan­de kun­gjorde Jan Björklund (L) på press­kon­fe­rensen in­för sitt tal i Al­me­da­len att val­pla­ne­ringen kastas om och nu ska handla mest om EU. Liberalerna ska utmana SD på de­batt om de­ras krav på ut­trä­de ur EU un­der nästa man­dat­pe­ri­od.
Att Björklund gör EU-frå­gan till valets hu­vud­sak är ett våg­spel, efter­som med­lem­skapet nu­me­ra ses som en själv­klar­het av de all­ra flesta. I SCB:s mät­ningar av EU-opi­ni­onen har stödet för EU-med­lem­skapet legat sta­bilt runt el­ler över 50 pro­cent de senaste åren. Mot­stån­da­rna är fär­re än 20 pro­cent.
Ser man på de olika par­tiernas sym­pa­ti­sörer har stödet för EU ökat främst bland de EU-kri­tiska el­ler de splittrade par­tierna, V och MP och C, KD och S. In­get an­nat par­ti än SD har fär­re än 45 pro­cent som är för EU.
Starkast stöd för EU finns se­dan länge bland sym­pa­ti­sörerna till L. Där­för har Björklund sä­kert stöd i sitt par­ti för att ta striden med SD om EU-med­lem­skapet. Er­fa­ren­heterna av hur för­hand­lingarna om brexit fun­gerat gör inte hel­ler en ”svexit” särskilt lockande.
Men Björk­lunds och liberalpartisternas starka för­ord för över­stat­liga be­slut i EU har inte sam­ma stöd. Euro­an­slut­ning har inte stöd av mer än 20 pro­cent av svenskarna, och un­der euro­krisen var stödet nere i tio pro­cent.
Den svenska po­li­ti­ken står allt­så inte mel­lan Li­be­ralernas över­stat­lig­het, med euron, en EU-po­lis med ame­ri­kans­ka FBI som mo­dell och höjd EU-av­gift för att täcka kost­naderna för de nya upp­gifter L vill att EU ska ta över, å ena si­dan och SD:s ut­trä­de å den andra, även om de­batten blir liv­ligare med po­la­ri­se­ringen.
Istäl­let är enig­heten bland väl­ja­rna gans­ka stor om att Sverige ska verka för ett mel­lan­stat­ligt sam­ar­be­te som gynnar både eko­no­miska och per­son­liga för­bin­del­ser och rör­lig­het mel­lan länderna.
Det är inte olo­giskt att Björklund gör EU till en pro­fil­frå­ga i valet, men det är tvek­samt om EU är den frå­ga som kan rädda L kvar i riks­dagen.

×