Riks­ban­ken borde höja rän­tan nu

Riks­banks­chefen Ste­fan Ing­ves med­delade i går att rän­tan inte kommer att höjas på länge än. Det be­slutade di­rek­tionen trots att in­fla­tionen nu är 2,1 pro­cent – allt­så över målet två pro­cent – och har varit på den ni­vån en tid. För­vänt­ningarna om den fram­ti­da rän­tan är ock­så två pro­cent el­ler där­över.
Men Ste­fan Ing­ves gör mot­sva­ran­de fel nu som 2010, då han väntade för länge med att sänka rän­tan, när in­fla­tionen länge låg nära noll, och när de flesta eko­nomer var över­ens om att det skulle varit klokt, inte minst för att mot­verka ar­bets­lös­heten.
Nu vill Ing­ves vänta med att höja rän­tan från den mi­nus­ränta som in­fördes i bör­jan av 2015, trots att in­fla­tionen kommit upp till målet två pro­cent och trots att den svenska ekonomin är när­mast över­hettad.
I back­spe­geln visar det sig att det var fel av riks­banks­full­mäk­tige att för­länga Ing­ves’ man­dat som chef för banken ännu en man­dat­pe­ri­od, när de inte kun­de enas po­li­tiskt om nå­gon an­nan. Det be­tyder att han kommer att ha suttit 18 år på den­na po­li­tiskt mäk­tiga pos­i­tion när man­dat­tiden gått ut.
Ing­ves har många för­tjänster men han visar nu för andra gången att han är för för­sik­tig med att ändra kurs i tid. Nu borde rän­tan höjas ome­del­bart, för att bädda för större hand­lings­fri­het när kon­junk­turen vänder ned­åt om nå­got år. Utan en jus­te­ring nu kan riks­ban­ken då inte bi­dra till att dämpa ned­gången .

×