Foto: TT

Se över den na­tio­nella brand­be­red­skapen

Näs­tan 70 bränder rasade i landet i går. Någ­ra kun­de släckas gans­ka snabbt, någ­ra har inte brand­männen fått kon­troll över än.
På grund av det torra och varma vä­dret är brand­si­tua­tionen svårare än kan­ske nå­gon­sin i modern tid. Över hela landet är det nu eld­nings­för­bud och hög el­ler myc­ket hög brand­risk.
I Uppsala upp­mättes på mån­dagen 34,4 grader. Det var den högsta tem­pe­ra­turen som mätts upp i landet på 71 år. Den långa vär­me- och tork­pe­ri­oden är för­mod­li­gen ock­så re­kord.
I mån­dags uttalade sig för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hult­qvist (S). Han vill med an­led­ning av de många och svåra bränderna ut­vär­dera och se över hur Sverige klarar skogs­bränder. I som­mar har Sverige fått hjälp med flyg­plan och he­li­kop­trar från Ita­li­en och Norge. Det har fö­re­kommit även ti­digare år, till ex­em­pel vid den stora skogs­branden i Västmanland 2014.
Då kon­sta­terades pro­blem med led­ningen av brand­be­kämp­ningen som be­rörde flera län och kom­muner. Myn­dig­heten för sam­hälls­skydd och be­red­skap fick upp­draget att ta ett hu­vud­an­svar för kris­han­ter­ing, men det kan inte ute­slutas att för­bätt­ringar be­hövs för att ef­fek­ti­vi­sera ar­be­tet med stora skogs­bränder.
Ett pro­blem som varit tyd­ligt är att den ned­rust­ning av både det mi­li­tära och ci­vil­för­svaret som in­leddes på 1990-talet och som på­gått fram till ny­li­gen har för­sämrat ock­så be­red­skapen vid stora skogs­bränder, översvämningar och andra ci­vila ka­ta­strofer.
Det gör Hultqvists för­slag att ut­vär­dera som­marens alla skogs­bränder och för­söka hitta sätt att för­bättra be­red­skapen och för­må­gan att be­kämpa stora bränder för­nuf­tigt.
Även om det inte går att påvisa att som­marens torka har nå­got di­rekt sam­band med jordens uppvär­mning kan vi för­vänta oss mer ex­tremt vä­der fram­över. Där­för är det nöd­vän­digt att ut­veckla en bättre be­red­skap för vä­der­re­la­te­rade ka­ta­strofer.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...