Skogsbräderna bör inte utnyttjas partipolitiskt nu. Foto: TT

Po­li­tik av bränderna?

Skogs­bränderna i Här­je­da­len och Häl­sing­land, och många mind­re på andra håll i landet, är oer­hört all­var­liga. Män­ni­skor har tvingats eva­kuera sina hem, och brand­män ris­kerar livet i det far­liga ar­be­tet.
Det finns all an­led­ning att när den akuta krisen är över ut­vär­dera hur be­red­skapen för så här om­fat­tan­de och lång­va­riga bränder är. Tyd­li­gen har inte er­fa­ren­heterna från den stora skogs­branden i Västmanland för fyra år se­dan tagits till­va­ra i till­räck­lig ut­sträck­ning, efter­som det ock­så nu verkar finnas brister i hur ar­be­tet har or­ga­ni­serats och i de tek­niska och ma­te­ri­ella re­surserna.
Att för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hult­qvist här­om dagen flaggade för att en ut­vär­der­ing bör göras var där­för inte för­vånande, även om ut­spelet kun­de tolkas som ett in­slag i val­de­batten. Men det är del­vis hans an­svars­om­rå­de, så det är na­tur­ligt att han agerar.
Det har kommit kri­tik mot att stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven inte hörts el­ler synts. Han har inte av­brutit sin le­dig­het för att åka till en brand­plats och ge mo­ra­liskt stöd.
Nu kände han pressen och gjorde i går ett uttalande via TT och tackar alla som gör ”hjäl­te­in­satser i det­ta svåra läge”.
Även op­po­si­tions­po­li­ti­ker har känt sig manade att uttala sig.
Cen­terns för­svars­po­li­ti­ker Daniel Bäckström kri­ti­serar rege­ringens bristande le­dar­skap och vill att Sverige ska skaffa egna brand­flyg­plan för att kun­na be­kämpa bränder utan att låna flyg­plan från Ita­li­en.
Krist­de­mo­kra­ter­nas Mi­ka­el Os­kars­son kri­ti­serar bristande sam­ord­ning som bland an­nat in­ne­bär att mi­li­tärens he­li­kop­trar inte an­vänds i brand­be­kämp­ningen och att Sjö­farts­verk­et upp­handlade he­li­kop­trar som inte har ut­rust­ning för brand­be­kämp­ning.
Det kan sä­kert ligga myc­ket i kri­tiken, men just nu när krisen är som mest akut är det olämp­ligt för­söka göra po­li­tik av bränderna. Debatten bör komma i den ut­vär­der­ing som måste ske, bäst ef­ter valet.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...