Konstig prioritering av Region Skåne

Region Skåne kommer att lägga stora summor på att utbilda personal i mindfulness. Kritik hörs mot att det inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd för metoden och att man istället borde satsa pengar på att folk med psykisk ohälsa över huvud taget ska kunna få vård inom rimlig tid. I nuläget kan det dröja åratal innan en patient som lider av till exempel posttraumatisk stress får hjälp. Vid det laget har sjukdomen sannolikt förvärrats och orsakat ekonomiskt och psykiskt lidande.
I en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet hävdar Christina Bergmark Hall, psykolog och ledare för ett projekt kring psykisk ohälsa inom primärvården i Skåne att det inte går att jämföra effekten av konventionell behandling (KBT) med mindfulness. Resurserna bör därför satsas på KBT, där de positiva effekterna på ett flertal psykiska sjukdomstillstånd är väl belagda sedan ett antal år tillbaka.
En tredjedel av landets vårdcentraler saknar psykolog och är dåligt rustade att bemöta eller behandla personer med psykiska problem, trots att det numera är den vanligaste anledningen till sjukskrivning. En grupp legitimerade psykologer påpekar i en debattext i Aftonbladet att färre än fem procent av dem som söker hjälp för psykiatriska problem behandlas enligt de riktlinjer som finns. Istället kan patienter slussas runt i åratal, utan att få en behandling som enligt vetenskapliga rön hjälper i 80-90 procent av fallen.
Det verkar under de omständigheterna lämpligast att patienter som söker hjälp av Region Skåne för psykiatriska problem får en påvisat effektiv behandling. Studien om mindfulness, som regionen baserar sina slutsatser på, har ännu inte kunnat följas upp och kontrollgranskas på ett sätt som gör den till en likvärdig ersättning för KBT-terapi. Det är därför inte rimligt att lägga resurser på det, så länge man inte först lyckas möta den generella efterfrågan på god vård av psykisk ohälsa och får tid och möjlighet att experimentera med nya metoder.

×