Skolinspektion ger elev rätt

Hässleholm

I juni anmälde föräldrarna till en elev en skola i Hässleholm till skolinspektionen.
I anmälan argumenterar föräldrarna för att eleven inte har fått den hjälp som behövs för att kunna nå kunskapskraven i engelska – och därför presterat svaga betyg. Någon plan eller utredning av situationen ska inte heller ha gjorts.
Skolan skriver i sitt svar att det är korrekt att inga individuella insatser satts in – men att eleven placerats i en mindre elevgrupp med större möjlighet till individuellt.
Skolinspektionen har nu beslutat att ge eleven rätt.
Det innebär att skolan föreläggs att skyndsamt utreda den enskilda elevens behov och att de typer av särskilt stöd som eleven visar sig har rätt till sätts in.

Dagens fråga

Har du sett vildsvin i det vilda?

Loading ... Loading ...