Alliansen visade enighet om klimatpolitiken. Foto: TT

Alliansen följer C

Som­marens ext­re­ma vä­der med över tre må­naders torka fick al­li­ans­par­ti­le­da­rna att enas om ett kli­mat­po­li­tiskt ut­spel. I hu­vud­sak in­ne­bär det att de öv­riga par­tierna an­sluter sig till många av Cen­ter­par­ti­ets för­slag på om­rå­det.
Det var ock­så tyd­ligt på press­kon­fe­rensen att det är C som driver de här frå­gorna. Bara An­nie Lööf verkade sä­ker i sin roll som fö­re­trä­da­re för en fram­synt kli­mat­po­li­tik, och ef­ter press­kon­fe­rensen var det runt An­nie Lööf som jour­na­listerna samlades för att få yt­ter­li­ga­re kom­men­tarer.
Re­sul­tat fram­för pla­kat­po­li­tik, är Al­li­ansens led­ord när det gäller kli­mat­po­li­tiken. Den kan, som An­nie Lööf gjorde, hän­visa till fram­steg un­der de åtta re­ger­ings­åren. Då ökade vind­kraften tio gånger, el­bilarna blev 15 gånger fler och kol­di­ox­id­ut­släppen minskade med 20 pro­cent, sam­ti­digt som den eko­no­miska till­växten ökade. Ty­värr har den nu­va­ran­de rege­ringen miss­lyc­kats med att sänka ut­släppen yt­ter­li­ga­re, trots att alla par­tier utom SD är över­ens om målet nollnettoutsläpp till 2045.
En tred­je­del av ut­släppen kommer från bas­in­du­strin, främst stål­verk och ce­ment­in­du­strier. Här vill Alliansen stödja tek­no­lo­gi­ut­veck­ling, vil­ket re­dan är på gång.
Tra­fiken står ock­så för en tred­je­del av ut­släppen. Där­för är det nöd­vän­digt att un­der­lätta för eld­rift och andra utsläppsfria bräns­len. En ut­bygg­nad av ladd­stol­par och tank­sta­tioner för vät­gas till bräns­le­celler är där­för ett vik­tigt för­slag. För att på­verka ock­så den tunga tra­fiken, som står för en växande del av ut­släppen, fö­re­slås att skatten på elekt­ri­fierad kol­lek­tiv­tra­fik och tung tra­fik ska ses över.
Istäl­let för flyg­skatten vill Alliansen in­föra krav på fem­pro­cen­tig inbland­ning av bio­bräns­len i allt flyg­bräns­le och satsa mer på mil­jö­vän­liga in­flyg­nings­rutter.
För­sla­gen löser långt ifrån kli­mat­pro­ble­ma­tiken, men den ge­men­samma rap­porten är ett klart steg fram­åt för en tro­vär­dig al­li­ans­klimatpo­li­tik. MP:s mil­jö­miss­lyc­kan­de i rege­ringen gör det särskilt an­ge­lä­get.

Dagens fråga

Är Kattis Ahlström ett bra val som SVT:s julvärd?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×