Po­pu­lärare par­ti­le­da­re när valet närmar sig

En ny mät­ning av hur po­pu­lära par­ti­le­da­rna är har pub­li­cerats. Det är No­vus som gjort den här mät­ningen.
Alla par­ti­le­da­re har fått lite högre tal än gången in­nan. Det är inte för­vånande, efter­som val­rö­rel­sen har kommit igång.
Val­år brukar all­tid både par­tierna, riks­dagen och rege­ringen få ökat upp­mätt för­tro­en­de i de olika mät­ningar som görs. Det är för­stå­e­ligt, efter­som med­bor­ga­rna får en tyd­ligare bild av vad par­tierna vill un­der val­åren och ock­så av vad riks­dag och rege­ringen egent­li­gen gör. Där­med är det fler som kan uttala sig om vil­ket för­tro­en­de de har och siff­rorna blir bättre.
Efter­som alla fått högre siff­ror har inte ord­ningen mel­lan par­ti­le­da­rna ändrats. Allt­så är det fort­fa­ran­de op­po­si­tions­le­da­ren, Ulf Kristersson (M), som har störst för­tro­en­de bland väl­ja­rna. Två är som ti­digare An­nie Lööf (C).
Det som fort­fa­ran­de är upp­se­en­de­väc­kan­de är att stats­mi­nis­tern, Ste­fan Löfven (S), inte är mer än trea. Han har alla möj­lig­heter att synas och höras och är den som är mest känd av par­ti­le­da­rna. Att han ändå inte har högre stöd än de båda op­po­si­tions­le­da­rna är ett stort pro­blem för S.
Ännu större pro­blem med bristande för­tro­en­de för le­da­rna har MP. Trots en för­bätt­ring med 3-4 pro­cent­en­heter är Isa­bel­la Lövin och Gustav Fridolin fast för­ankrade i bot­ten, trots att MP i den senaste opinionsmätningen ökade nå­got.
Att regera ger up­pen­bar­li­gen inga plus­po­äng.
Yng­ve Sunesson

×