Skogs­ä­ga­res sam­ver­kan smart

Skogen har stått i fo­kus i ny­hets­för­med­lingen i som­mar på grund av den ext­re­ma het­tan och tor­kan med åt­följande bränder. Som mest rasade näs­tan 80 bränder sam­ti­digt. Tre stora bränder i mel­lers­ta Sverige krävde så­väl na­tio­nella som in­ter­na­tio­nella in­satser.
Södra Sverige har varit relativt för­skonat från stora bränder i som­mar. Här finns den starkaste skogsägarföreningen, som i år firar 80-årsjubileum. Det var 1938 som Syd­öst­ra Sve­ri­ges Skogsägareföreningars För­bund, det som i dag växt till kon­cernen Södra – men fort­fa­ran­de en ko­ope­ra­tiv fö­re­ning ägd av nu mer än 50 000 med­lemmar.

Den all­ra första skogsägarföreningen bildades re­dan 1913 i Halland. Se­dan växte det fram så­dana över hela landet i syf­te att få styrka att för­handla fram bättre vir­kes­pris när skogen såldes till såg­verken.
Så små­ning­om startade fö­re­ningarna såg­verk och mas­sa­in­du­strier. Det krävde myc­ket ka­pi­tal, som ofta var en brist­va­ra för skogs­ä­ga­rnas fö­re­ningarna, som byggde på med­lem­skap, inte ak­tie­ä­gan­de.
När den eko­no­miska krisen drabbade bas­in­du­strin hårt i slutet av 1970-talet fick ock­så skogsägarföreningarna pro­blem. Så­väl Skåne­skog som Vänerskog gick i kon­kurs och den stora fö­re­ningen i nor­ra Sverige, NCB, över­togs av staten och in­går nu i Sve­a­skog.
För Södra gick det inte lika illa, men staten gick in som 40 procentig del­ä­ga­re i Södras in­du­stri­bo­lag för att fö­re­ningen skulle kun­na över­leva. En åter­köps­klau­sul skrevs dock in, och ef­ter någ­ra år kun­de Södra köpa till­ba­ka statens ak­tier i in­du­stri­bo­lag och stå på egna ben igen.

In­för ju­bi­le­et har Södra gett stöd till en bok, Södra på egna ben – vägen till­ba­ka ef­ter krisen (Bok­för­laget Arena), skriven av lant­bruks­jour­na­listen Pär Forn­ling. Den le­gen­da­riske Gös­ta Ed­ström, vd för Södra i cir­ka 30 år och där­ef­ter ord­fö­ran­de någ­ra år, glöms na­tur­ligt­vis inte bort, men de som un­der hu­vud­delen av åren där­ef­ter fram till 2015 varit vice ord­fö­ran­de och ord­fö­ran­de, öst­gö­tarna Lars-Eric Åström och Chris­ter Se­ger­sten, är na­tur­liga hu­vud­per­soner i boken.
Södras be­ty­del­se för del­ä­ga­rna men ock­så för skogs­brukets ut­veck­ling i stort i Sverige kan knappast över­drivas. Ge­nom att bo­laget prio­ri­te­rat med­lemmarnas ekonomi har priserna kun­nat hållas uppe även i säm­re eko­no­miska tider. Det märktes inte minst ef­ter stormen Gud­run, då Södra snabbt gick ut med ett prisgarantilöfte re­dan in­nan kon­se­kvenserna stod klara. Det tvingade även pri­vata vir­kes­kö­pa­re att be­tala an­stän­digt för storm­vir­ket.

Att driva på för att re­for­mera fö­re­nings­lag­stift­ningen, att mot­verka straff­be­skattning på skogs­ä­gan­de (bland an­nat en sär­skild EU-av­gift på skog) och för­svara ägan­de­rätten mot po­li­tiska in­grepp och att ut­veckla ett mo­dernt mil­jö­tän­kan­de har varit vik­tiga upp­gifter för Södra un­der de senaste 30 åren.
Ti­digare handlade skogs­bruk om att le­ve­rera vir­ke till såg­verken och mas­sa­ved till bruken. Nu le­ve­reras ock­så ved för ener­gi­än­da­mål och ener­gi från mas­sa­bruken, som från att ha köpt stora mängder olja till in­du­stri­pro­cesserna blivit net­to­le­ve­ran­törer av ener­gi. Driv­me­del till for­don och till och med rå­va­ra till tyger är nya in­tres­santa möj­lig­heter un­der ut­veck­ling.

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×