Lands­bygden cen­tral för Cen­ter­par­ti­et

Ram­vik har fort­fa­ran­de en när­mast my­tisk ställ­ning i Cen­ter­par­ti­et. Det var där Thor­björn Fälldin bodde hela sitt liv, och det var dit han tog sin till­flykt un­der stats­mi­nis­ter­åren – men ock­så bjöd in jour­na­lister i köket ibland.
I tors­dags var An­nie Lööf ditbjuden av Thorbjörns änka Sol­veig. Där passade den unga cen­ter­le­da­ren ock­så på att pre­sen­tera en ny lands­bygds­rap­port.
Hon gjorde det för att visa att Cen­ter­par­ti­et fort­fa­ran­de slår vakt om lands­bygden och är det enda par­ti som verk­li­gen ut­går från lands­bygdens vill­kor för sin po­li­tik. Många har ju på senare tid för­sökt att själva göra lands­bygds­ut­spel och, inte minst, an­klagat Cen­tern för att svika lands­bygden.
I rap­porten fö­re­slås åt­gärder för bättre vägar och järn­vägar i nor­ra Sverige, av­skriv­ning av stu­die­lån för den som ar­be­tar i gles­bygds­kom­muner och fler po­liser och lä­ka­re i Norr­land.
Ett an­nat för­slag är att in­föra ett lands­bygds­av­drag för med­lem­skap i sam­fäl­lig­hets­fö­re­ningar. Det skulle gynna hela Sverige. Väg­fö­re­ningar som sköter en­skilda vägars snö­röj­ning, grus­ning, as­fal­te­ring och upp­rust­ning är nog en typ av fö­re­ningar som det ofta kan handla om. Ett av­drag på 50 pro­cent av års­av­giften upp till 3 000 kro­nor fö­re­slås. Nog skulle det ha be­ty­del­se för lands­bygds­bor som i dag får sköta och be­tala för ser­vi­ce som andra får ordnat helt via skatt­se­deln.

Dagens fråga

Är Kattis Ahlström ett bra val som SVT:s julvärd?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×