Hur ska Löfven stoppa SD:s in­fly­tan­de? Foto: TT

Ställ frå­gan till Löfven

Socialdemokraterna pekar gär­na fin­ger åt andra med an­kla­gel­ser om pla­nerat sam­ar­be­te med Sverigedemokraterna. I går av­slöjade Af­ton­bla­det att S nya stra­te­gi är att at­tac­kera An­nie Lööf om hur Cen­ter­par­ti­et kommer att ställa sig om M vill regera med stöd av SD.
Den frå­gan har An­nie Lööf och många andra cen­ter­par­tister re­dan svarat på. Cen­ter­par­ti­et kommer inte att sätta sig i en rege­ring som är be­ro­en­de av ak­tivt stöd av SD.
Att bli at­tac­kerad av S är of­tast bra för andra par­tier. Det sätter par­tiet i fo­kus och ger möj­lig­heter att föra fram sina åsikter. Där­för ska An­nie Lööf nog tacka Ste­fan Löfven för upp­märk­sam­heten.
Men för den fort­satta val­rö­rel­sen är det be­klag­ligt att Socialdemokraterna riktar in sin kam­panj på ne­ga­tiva bud­skap, istäl­let för att föra fram sin egen po­li­tik. Det tyder på att de inte tror på sin po­li­tik, att en är till­räck­ligt in­tres­sant för väl­ja­rna.
Nu är det hög tid att Ste­fan Löfven får frå­gan hur han kommer att ställa sig. Den senaste val­pe­ri­oden har han ju rea­gerat med pas­sivt stöd från SD. I mer än hälften av alla blockskiljande om­röst­ningar har SD stött Löfven.
Men Ste­fan Löfvens upp­repade löf­te, senaste i Ekots par­ti­le­dar­ut­fråg­ning här­om mor­gonen, har han lovat att ”jag kommer inte med­verka till att nå­gon blir be­ro­en­de av Sverigedemokraterna”. Frå­gan han borde få är vad det in­ne­bär i prak­tiken.
Se­dan en­kam­mar­riks­dagen in­fördes har Socialdemokraterna röstat nej till alla re­ger­ingar där inte en so­ci­al­de­mo­krat varit stats­mi­nis­ter – med ett un­dan­tag, den lil­la folk­par­ti­re­ger­ing­en Ull­sten ledde 1978. Om han vill se till att ”inte nå­gon” ska bli be­ro­en­de av SD borde han ändra den­na prax­is och vara be­redd att lägga ned rösterna om en alliansstatsminister fö­re­slås, om val­re­sul­tatet skapar för­ut­sätt­ningar för en så­dan.
Det skulle öppna för möj­lig­heter till bredare sam­ver­kan i riks­dagen, vil­ket kommer att be­hövas ef­ter valet oav­sett hur rösterna för­delas mel­lan par­tierna.

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×